คุณภาพประชากรวัยแรงงาน
ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยจำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2549 – 2554
ประชากรไทยมีแนวโน้มปีการศึกษาเฉลี่ยดีขึ้น แต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายปี 2558 ที่จะให้เพิ่มขึ้นเป็น 12 ปี
The chart showing อายุ 15 – 39 ปี series, อายุ 40 – 59 ปี series, อายุ 15 – 59 ปี series, อายุ 25 – 64 ปี series, อายุ 15 ปีขึ้นไป series, อายุ 60 ปีขึ้นไป series.
อายุ 15 – 39 ปีอายุ 40 – 59 ปีอายุ 15 – 59 ปีอายุ 25 – 64 ปีอายุ 15 ปีขึ้นไปอายุ 60 ปีขึ้นไป
25491079884
25501079884
25511079884
25521179884
25531179885
25541189985
25551079885
เมื่อพิจารณาแนวโน้มปีการศึกษาเฉลี่ยโดยรวมของคนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2554 ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะเห็นว่า ประชากรไทยมีปีการศึกษาเฉลี่ยดีขึ้น ในช่วงปีพ.ศ. 2549-2554 แต่กลับลดลงในปีพ.ศ. 2555 ทุกกลุ่มอายุ หากดูเฉพาะกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีการศึกษาเฉลี่ยจะเพิ่มจาก 7.8 ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 8.2 ในปี พ.ศ. 2554 แล้วลดลงเหลือ 8.0 ในปี พ.ศ. 2555 ส่วนกลุ่มอายุ 15-59 ปีนั้น มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มปีละ 0.1 จาก 8.7 ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 9.1 ในปี พ.ศ. 2554 แล้วลดลงเหลือ 8.8 ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งยังไปไม่ถึงเป้าหมายปี 2554 ที่กำหนดไว้ 10 ปี และยังห่างไกลเป้าหมายยุทธศาสตร์การศึกษาที่จะให้เพิ่มขึ้นเป็น 15 ปี ในปีพ.ศ. 2561
ที่มา: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (คำนวณจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป เปรียบเทียบนานาชาติ
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปปีพ.ศ. 2554 อยู่ที่ 6.6 ปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก 6.2 ปี แต่ต่ำกว่าจีน ฟิลิปปินส์ และมาเลเชีย
The chart showing ปีการศึกษาเฉลี่ย2011 series.
ปีการศึกษาเฉลี่ย2011
พม่า4
อินเดีย4
ลาว5
เวียดนาม6
อินโดนีเซีย6
กัมพูชา6
ไทย7
จีน8
บรูไน9
สิงคโปร์9
ฟิลิปปินส์9
สหราชอาณาจักร9
มาเลเซีย10
เกาหลี12
ญี่ปุ่น12
ออสเตรเลีย12
สหรัฐอเมริกา12
นิวซีแลนด์13
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัดระดับการศึกษาของคนไทยในภาพรวม โดยศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นวัยแรงงานว่าได้รับการศึกษาเฉลี่ยแล้วกี่ปี ในการเปรียบเทียบปีการศึกษาเฉลี่ยระดับนานาชาติจากเอกสาร Human Development Report ของ UNDP พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปปีพ.ศ. 2554 อยู่ที่ 6.6 ปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก 6.2 ปี (Data Source: Barro-Lee Data, 2011) แต่ต่ำกว่าจีน (7.5 ปี) และฟิลิปปินส์ (8.9 ปี) ในขณะที่มาเลเชียมีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงถึง 9.5 ปี ติดกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 9-12 ปี
ที่มา: Human Development Report 2013, UNDP
อัตราการอ่านออกเขียนได้ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
อัตราการอ่านออกเขียนได้ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 96.8 ใกล้เป้าหมายร้อยละ 100 ในปีพ.ศ. 2561
The chart showing ร้อยละของงบประมาณ  series.
ร้อยละของงบประมาณ
250371
251382
252389
253393
254393
255397
จากการสำมโนประชากรและเคหะปีพ.ศ. 2503-2553 พบว่า อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยปี พ.ศ. 2503 มีอัตราร้อยละ 70.8 เพิ่มเป็นร้อยละ 93 ในปีพ.ศ. 2533 ลดลงเล็กน้อยในปีพ.ศ. 2543 และเพิ่มขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 96.8 ใกล้เป้าหมายยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติที่จะไปให้ถึงร้อยละ 100 ในปีพ.ศ. 2561
ที่มา: สำมโนประชากรและเคหะ, สสช. ปี 2503-2553
อัตราการรู้หนังสือของประชากร วัยแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป เปรียบเทียบนานาชาติ
ยูเนสโกคาดว่าปีพ.ศ. 2558 อัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปจะเพิ่มเป็นร้อยละ 95
The chart showing ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป series.
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
อินเดีย63
ลาว73
กัมพูชา74
พม่า92
มาเลเซีย93
อินโดนีเซีย93
เวียดนาม93
ไทย94
จีน94
ฟิลิปปินส์95
บรูไน95
สิงคโปร์96
จากการสำมโนประชากรและเคหะปีพ.ศ. 2503-2553 พบว่า อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยปี พ.ศ. 2503 มีอัตราร้อยละ 70.8 เพิ่มเป็นร้อยละ 93 ในปีพ.ศ. 2533 ลดลงเล็กน้อยในปีพ.ศ. 2543 และเพิ่มขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 96.8 ใกล้เป้าหมายยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติที่จะไปให้ถึงร้อยละ 100 ในปีพ.ศ. 2561
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS, 2011
อัตราการรู้หนังสือของประชากร วัยเรียนอายุ 15-24 ปี เปรียบเทียบนานาชาติ
เยาวชนไทยอายุ 15-24 ปีเกือบทุกคนรู้หนังสือ
The chart showing ประชากรวัยเรียนอายุ 15-24 ปี series.
ประชากรวัยเรียนอายุ 15-24 ปี
ฟิลิปปินส์68
อินเดีย81
ลาว84
กัมพูชา87
พม่า96
เวียดนาม97
ไทย98
มาเลเซีย98
จีน99
อินโดนีเซีย100
บรูไน100
สิงคโปร์100
UIS รายงานอัตราการรู้หนังสือของเยาวชนอายุ 15-24 ปีของไทยปีพศ. 2553 ร้อยละ 98.1 ต่ำกว่าสิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเชีย และจีน (ร้อยละ 99 ขึ้นไป) และมาเลเชีย(ร้อยละ 98.4) เล็กน้อย ยูเนสโกคาดว่า ปีพ.ศ. 2558 อัตราการรู้หนังสือของเยาวชนอายุ 15-24 ปีของไทยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 99 ในปีพศ. 2558
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS, 2011
อัตราการรู้หนังสือของประชากร วัยเรียนอายุ 15-24 ปี เปรียบเทียบระดับนานาชาติ
อัตราการอ่านออกเขียนได้ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 98.1 ใกล้เป้าหมายที่จะไปให้ถึงร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2561
The chart showing ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป series, ประชากรวัยเรียนอายุ 15-24 ปี series.
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปประชากรวัยเรียนอายุ 15-24 ปี
อินเดีย6381
ลาว7384
กัมพูชา7487
พม่า9296
มาเลเซีย9398
อินโดนีเซีย93100
เวียดนาม9397
ไทย9498
จีน9499
ฟิลิปปินส์9568
บรูไน95100
สิงคโปร์96100
Global Education Digest, UIS รายงานอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปของไทย ปีพ.ศ. 2553 ร้อยละ 94 เท่ากันกับจีน แต่ต่ำกว่าสิงคโปร์(ร้อยละ 96) บรูไนและฟิลิปปินส์(ร้อยละ 95) เล็กน้อย ซึ่งเป็นไปได้ตามที่ยูเนสโกคาดว่าปีพ.ศ. 2558 อัตราการรู้หนังสือของประชากรผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไปของไทย จะเพิ่มเป็นร้อยละ 95 ส่วนอัตราการรู้หนังสือของเยาวชนอายุ 15-24 ปีของไทยปีพศ. 2553 ร้อยละ 98.1 ต่ำกว่าสิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเชีย และจีน (ร้อยละ 99 ขึ้นไป) และมาเลเชีย(ร้อยละ 98.4) เล็กน้อย ยูเนสโกคาดว่าปีพ.ศ. 2558 อัตราการรู้หนังสือของเยาวชนอายุ 15-24 ปีของไทยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 99 ในปีพศ. 2558
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS, 2011
อัตราการรู้หนังสือของประชากร เปรียบเทียบระดับโลก และระดับภูมิภาค
คาดว่าปี พ.ศ. 2558 ไทยจะมีอัตราการรู้หนังสือของประชากรวัยเรียนอายุ 15-24 ปี และผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 99 และ 95 ตามลำดับ
The chart showing ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป series, ประชากรวัยเรียนอายุ 15-24 ปี series.
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปประชากรวัยเรียนอายุ 15-24 ปี
โลก8489
แอฟริกา 6271
อาหรับ 7388
เอเชียและ
แปซิฟิก
8593
ละตินอเมริกา
และแคริเบียน
9197
ยุโรปตะวันออก9899
ยุโรปตะวันตก
และอเมริกาเหนือ
99100
ไทย9498
ปี พศ. 2553 ประเทศไทยมีอัตราการรู้หนังสือของประชากรวัยเรียนอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 98 ส่วนอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปร้อยละ 94 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเล็กน้อย ซึ่งมีอัตราการรู้หนังสือของประชากรวัยเรียนอายุ 15-24 ปี อยู่ที่ร้อยละ 99 และอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นร้อยละ 94

อย่างไรก็ตาม ยูเนสโกคาดว่าปีพ.ศ. 2558 ไทยจะมี อัตราการรู้หนังสือของประชากรวัยเรียนอายุ 15-24 ปี เพิ่มเป็นร้อยละ 99 และอัตราการรู้หนังสือของประชากรผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็นร้อยละ 95
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS, 2011
ร้อยละของประชากรวัยแรงงานที่สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปรียบเทียบนานาชาติ
ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำที่สุดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเฉลี่ยร้อยละ 32.2
The chart showing อย่างต่ำม.ต้น series.
อย่างต่ำม.ต้น
กัมพูชา15
ไทย32
อินโดนีเซีย41
มาเลเซีย47
จีน52
ฟิลิปปินส์64
สิงคโปร์75
เกาหลี81
ออสเตรเลีย92
เมื่อจำแนกประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการศีกษาอย่างต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำที่สุดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเฉลี่ยร้อยละ 32.2 (ข้อมูลปี พ.ศ. 2549) ซึ่งต่ำกว่าหลายๆ ประเทศ อินโดนีเชีย มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ และจีน ถึงแม้สัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ โดยเพิ่มจากปีพ.ศ. 2545 ร้อยละ 3 เท่านั้น ซึ่งยังห่างไกลเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สองในการเพิ่มการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 ปีขึ้นไปที่กำหนดให้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปให้เป็นร้อยละ 65 ภายในปี พ.ศ. 2561
ที่มา: Global Education Digest., UIS, 2011
ร้อยละของประชากรวัยแรงงานที่สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปรียบเทียบนานาชาติ
ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำที่สุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยร้อยละ 22.4
The chart showing อย่างต่ำม.ปลาย series.
อย่างต่ำม.ปลาย
กัมพูชา6
ไทย22
อินโดนีเซีย26
มาเลเซีย28
ฟิลิปปินส์51
นิวซีแลนด์61
สิงคโปร์63
เกาหลี69
ออสเตรเลีย71
ญี่ปุ่น74
มื่อจำแนกประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการศีกษาอย่างต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำที่สุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยร้อยละ 22.4 (ข้อมูลปี พ.ศ. 2549) ซึ่งต่ำกว่าหลายๆ ประเทศ เช่น อินโดนีเชีย มาเลเชีย และฟิลิปปินส์
ที่มา: Global Education Digest., UIS, 2011
ร้อยละของประชากรวัยแรงงานที่สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำอุดมศึกษา เปรียบเทียบนานาชาติ
ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยประชากรวัยแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไปที่ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยละ 12.8 ดีกว่าหลายๆ ประเทศ เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
The chart showing อย่างต่ำอุดม series.
อย่างต่ำอุดม
กัมพูชา2
อินโดนีเซีย4
มาเลเซีย5
ไทย13
สิงคโปร์22
นิวซีแลนด์25
ญี่ปุ่น30
เกาหลี32
ออสเตรเลีย37
ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยประชากรวัยแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไปที่ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยละ 12.8 ดีกว่าหลายๆ ประเทศ เช่น มาเลเซีย (ร้อยละ 5.1) และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 4.3) แต่ยังเทียบไม่ได้กับประเทศกลุ่ม OECD ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20 ขึ้นไป
ที่มา: Global Education Digest., UIS, 2011
ร้อยละของประชากรไทยวัยแรงงาน จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จ เปรียบเทียบนานาชาติ
ประชากรวัยแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไปในประเทศไทย ส่วนใหญ่การศึกษายังต่ำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประถมศึกษา
The chart showing ไม่จบประถม series, จบประถม series, จบม.ต้น series, จบม.ปลาย series, จบ ISCED4 series, จบ อุดม series, ไม่ระบุ series.
ไม่จบประถมจบประถมจบม.ต้นจบม.ปลายจบ ISCED4จบ อุดมไม่ระบุ
ไทย(2011)441711160130
มาเลเซีย(2005)92317350160
ฟิลิปปินส์(2004)3320356240
อินโดนีเซีย(2008)27311420080
สิงคโปร์(2008)16710209380
กัมพูชา(2007)642094200
จีน(2000)7284314540
เกาหลี(2005)61110370350
ญี่ปุ่น(2002)013174003013
ออสเตรเลีย(2009)0620314380
นิวซีแลนด์(2006)00302110355
จากแผนภาพ พบว่า ปี พ.ศ. 2554 ประชากรวัยแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไปในประเทศไทย ส่วนใหญ่การศึกษายังอยู่ที่ระดับประถมศึกษา กล่าวคือไม่จบประถมศึกษาร้อยละ 37.9 จบประถมศึกษาเพียงร้อยละ 16.6 และมีผู้ไม่เคยได้รับการศึกษาอยู่ถึงร้อยละ 5.8 แต่ข้อมูลก็ดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีพ.ศ. 2549 ที่มีผู้ไม่จบประถมศึกษาร้อยละ 42.3 จบประถมศึกษาร้อยละ 18.9 และมีผู้ไม่เคยได้รับการศึกษาอยู่ถึงร้อยละ 6.1 (การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2554) ในระดับนานาชาติ หลายๆ ประเทศไม่มีการรายงานข้อมูล ในส่วนที่รายงานข้อมูล (ถึงแม้จะมีความแตกต่างในเรื่องปีที่รายงาน) พบว่า มาเลเชียและอินโดนีเซีย การศึกษาโดยเฉลี่ยยังอยู่ที่จบระดับประถมศึกษาเช่นกัน ส่วนจีนประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 48.8 ในขณะที่ประเทศกลุ่ม OECD ประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา
ที่มา: Global Education Digest., UIS, 2011