คุณภาพประชากร-การอ่าน
อัตราการอ่านหนังสือของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน
เด็กเล็กในกรุงเทพมหานครมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุด (ร้อยละ 63.0) ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เด็กเล็กมีอัตราการอ่านหนังสือต่ำสุด
The chart showing พ.ศ 2551 series, พ.ศ 2554 series.
พ.ศ 2551พ.ศ 2554
ใต้4057
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
3149
เหนือ4353
กลาง3254
กรุงเทพมหานคร4563
นอกเขตเทศบาล3451
ในเขตเทศบาล4159
หญิง3554
ชาย3753
ทั่วราชอาณาจักร3654
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2554 จากจำนวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 53,000 ครัวเรือน การสำรวจที่ผ่านมาในปี 2546 - 2548 สำรวจเฉพาะการอ่านหนังสือของประชากรที่มีอายุตั้งแต่6 ปีขึ้นไป และตั้งแต่ปี 2551 ได้สำรวจเพิ่มเรื่องการอ่านหนังสือของเด็กเล็ก (ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี) ด้วย การอ่านหนังสือของเด็กเล็ก ในที่นี้หมายถึงการอ่านหนังสือของเด็กเล็กที่อ่านในช่วงนอกเวลาเรียนด้วยตัวเอง และรวมทั้งที่ผู้ใหญ่อ่านให้ฟังด้วย จากผลการสำรวจปี 2554 พบว่า เด็กเล็กมีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 53.5 เด็กผู้หญิงมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่าเด็กผู้ชายเล็กน้อย (ร้อยละ 54.3 และร้อยละ 52.7 ตามลำดับ) นอกจากนี้อัตราการอ่านหนังสือของเด็กเล็กมีความแตกต่างกันระหว่างเขตการปกครองและภาค โดยในเขตเทศบาลมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่านอกเขตเทศบาล เด็กเล็กในกรุงเทพมหานครมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุด(ร้อยละ 63.0) ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เด็กเล็กมีอัตราการอ่านหนังสือต่ำสุด (ร้อยละ 49.1) เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจปี 2551 พบว่า เด็กเล็กเกินครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 53.5) มีการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน โดยมีอัตราการอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เด็กหญิงมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมากกว่าเด็กผู้ชาย เด็กเล็กที่อาศัยในเขตเทศบาลและภาคกลางมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมากกว่าพื้นที่อื่น
ที่มา : การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน และระดับการศึกษา
การศึกษาและอัตราการอ่านหนังสือมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก กล่าวคือ ผู้มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า มีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่าผู้มีการศึกษาระดับต่ำกว่าผู้มีการศึกษาระดับต่ำกว่า
The chart showing อ่าน series, ไม่อ่าน series.
อ่านไม่อ่าน
ปริญญาตรี
และสูงกว่า
955
อนุปริญญา8614
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
7921
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
7624
ประถมศึกษา6734
ก่อนประถมศึกษา6040
ไม่ได้รับ
การศึกษา
1288
จากผลการสำรวจ พบว่า การศึกษาและอัตราการอ่านหนังสือมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก กล่าวคือ ผู้มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า มีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่าผู้มีการศึกษาระดับต่ำกว่า กล่าวคือ ผู้ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 94 อ่านหนังสือ ผู้ได้รับการศึกษาระดับอนุปริญญา ร้อยละ 85.8 อ่านหนังสือ อัตราการอ่านหนังสือจะน้อยลงตามระดับการศึกษาที่ต่ำลง นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะอ่านหนังสือน้อยกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญา กล่าวคืออยู่ในช่วงร้อยละ 66.5-79.3 ส่วนผู้ไม่ได้รับการศึกษาจะอ่านหนังสือน้อยเพียงร้อยละ 12.4 เท่านั้น
ที่มา : การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เวลาเฉลี่ยต่อวันของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน
กลุ่มเด็กและเยาวชนใช้เวลาอ่านหนังสือฯ เฉลี่ย 39 - 43 นาทีต่อวัน มากกว่ากลุ่มวัยทำงานและสูงอายุที่ใช้เวลาอ่านหนังสือฯ เฉลี่ยประมาณ 31 - 32 นาทีต่อวัน
The chart showing พ.ศ 2551 series, พ.ศ 2554 series.
พ.ศ 2551พ.ศ 2554
รวม3935
วัยเด็ก
(6-14 ปี)
3839
วัยเยาวชน
(15-24 ปี)
4643
วัยทำงาน
(25-59 ปี)
3731
วัยสูงอายุ
(60 ปีขึ้นไป)
3932
สำหรับผู้อ่านหนังสือที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปทั้งหมด ใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานเฉลี่ย 35 นาทีต่อวัน โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนใช้เวลาอ่านหนังสือฯ เฉลี่ย 39 - 43 นาทีต่อวัน มากกว่ากลุ่มวัยทำงานและสูงอายุที่ใช้เวลาอ่านหนังสือฯ เฉลี่ยประมาณ 31 - 32 นาทีต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 พบว่า กลุ่มเด็กที่อ่านหนังสือใช้เวลาอ่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่กลุ่มวัยอื่นใช้เวลาอ่านหนังสือลดลง
ที่มา : การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เวลาเฉลี่ยต่อวันของเด็กเล็กที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน จำแนกตามเพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2554
เด็กเล็กที่อ่านหนังสือใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ย 26 นาทีต่อวัน
The chart showing 2554 series.
2554
ชาย26
หญิง26
0
ในเขตเทศบาล28
นอกเขตเทศบาล25
.0
กรุงเทพมหานคร35
กลาง25
เหนือ23
ตะวันออกเฉียงเหนือ24
ใต้27
เด็กเล็กที่อ่านหนังสือใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ย 26 นาทีต่อวัน โดยเด็กชายและเด็กหญิงใช้เวลาอ่านหนังสือฯ เฉลี่ยในแต่ละวันเท่ากัน(ประมาณ 26 นาที) เมื่อพิจารณาตามพื้นที่อยู่อาศัย พบว่า เด็กเล็กที่อาศัยในเขตเทศบาลใช้เวลาอ่านหนังสือฯ มากกว่านอกเขตเทศบาล (28 นาที และ 25 นาที ตามลำดับ) เด็กเล็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครใช้เวลาอ่านหนังสือฯ เฉลี่ยสูงสุด คือ 35 นาทีต่อวัน รองลงมาคือภาคใต้ (27 นาทีต่อวัน) ส่วนเด็กเล็กที่อาศัยอยู่ภาคอื่นใช้เวลาอ่านหนังสือฯ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ โดยเด็กเล็กที่อาศัยอยู่ภาคเหนือใช้เวลาอ่านหนังสือฯ เฉลี่ยต่ำสุด (23 นาทีต่อวัน)
ที่มา : การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวโน้มการอ่านหนังสือของประชากรไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มวัย
การอ่านหนังสือของประชากรเกือบทุกกลุ่มวัย มีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากปี 2551 มีเพียงกลุ่มเยาวชนเท่านั้นที่มีอัตราการอ่านคงที่
The chart showing รวม series, วัยเด็ก (6-14 ปี) series, วัยเยาวชน (15-24 ปี) series, วัยทำงาน (25-59 ปี) series, วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) series.
รวมวัยเด็ก (6-14 ปี)วัยเยาวชน (15-24 ปี)วัยทำงาน (25-59 ปี)วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
25466185805424
25486988836537
25516682796439
25546992796644
การอ่านหนังสือของประชากรมีความแตกต่างกันตามวัย กลุ่มวัยเด็กมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุดถึงร้อยละ 91.6 รองลงมาคือ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน และต่ำสุดคือ กลุ่มวัยสูงอายุ (ร้อยละ 78.6 65.7 และ 44.3 ตามลำดับ) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการสำรวจที่ผ่านมา พบว่า ปี 2554 การอ่านหนังสือของประชากรเกือบทุกกลุ่มวัย มีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากปี 2551 มีเพียงกลุ่มเยาวชนเท่านั้นที่มีอัตราการอ่านคงที่
ที่มา : การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ