คุณภาพผู้เรียน-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
แนวโน้มผลการประเมิน PISA 2000-2009 ของไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ผลการประเมิน PISA 2009 ตกต่ำลงจาก ปี ค.ศ. 2000 ทั้งด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
The chart showing Reading series, Math. series, Science series.
ReadingMath.Science
PISA2000431432436
PISA2003420417429
PISA2006417417421
PISA2009421419425
PISA2009421419425
แนวโน้มผลการประเมิน PISA 2000-2009 ของประเทศไทย ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินลดลงในช่วงปีค.ศ. 2000-2006 แต่กลับเพิ่มสูงขึ้นใน PISA 2009 ทั้งด้านการอ่าน และวิทยาศาสตร์ ยกเว้น คณิตศาสตร์เกือบไม่เปลี่ยนแปลง
ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการประเมิน PISA2009 การรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) เปรียบเทียบนานาชาติ
ผลการประเมิน PISA2009 การรู้เรื่องการอ่านของไทยอยู่ที่อันดับ 50 จากประเทศที่ทั้งหมด 65 ประเทศ
The chart showing การอ่าน series.
การอ่าน
จีน-เซี่ยงไฮ้ 1556
เกาหลี 2539
ฟินแลนด์ 3536
จีน-ฮ่องกง 4533
สิงคโปร์ 5526
แคนาดา 6524
นิวซีแลนด์ 7521
ญี่ปุ่น 8520
ออสเตรเลีย 9515
สหรัฐอเมริกา 17500
สวีเดน 19497
เยอรมนี 20497
ฝรั่งเศส 22496
จีน-ไทเป 23495
เดนมาร์ก 24495
สหราชอาณาจักร 25494
ค่าเฉลี่ย OECD493
จีน-มาเก๊า 28487
ไทย 50421
อินโดนีเซีย 57402
ผลการประเมิน PISA2009 การรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) เนื่องจากการประเมิน PISA 2009 เป็นการประเมินที่เน้นเรื่องทักษะการอ่านเป็นหลัก ทักษะการอ่านสำคัญมากในปัจจุบัน เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ทุกประเภท เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในด้านอื่นๆ ในชีวิต ผลการประเมิน PISA 2009 ด้านการอ่าน พบว่า ประเทศไทย มีคะแนน 421คะแนน อยู่ที่อันดับ 50 จากประเทศที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 65 ประเทศ ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย OECD ซึ่งอยู่ที่ 492 คะแนน ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีคะแนนนำ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน-เซี่ยงไฮ้ (556) เกาหลี (539) จีน-ฮ่องกง (533) และสิงคโปร์ (526)
ที่มา : สสวท.
ผลการประเมิน PISA2009 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematics literacy) เปรียบเทียบนานาชาติ
ผลการประเมิน PISA2009 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของไทยอยู่ที่อันดับ 50 จากทั้งหมด 65 ประเทศ อันดับดีกว่าเพียงอินโดนีเชีย
The chart showing คณิตศาสตร์ series.
คณิตศาสตร์
จีน-เซี่ยงไฮ้ 1600
สิงคโปร์ 2562
จีน-ฮ่องกง 3555
เกาหลี 4546
จีน-ไทเป 5543
ฟินแลนด์ 6541
ญี่ปุ่น 9529
แคนาดา 10527
จีน-มาเก๊า 12525
นิวซีแลนด์ 13519
ออสเตรเลีย 15514
เยอรมนี 16513
เดนมาร์ก 19503
ฝรั่งเศส 22497
ค่าเฉลี่ย OECD496
สวีเดน 26494
สหราชอาณาจักร 28492
สหรัฐอเมริกา 31487
ไทย 50419
อินโดนีเซีย 61371
ผลการประเมิน PISA2009 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematics literacy) ผลการประเมิน PISA 2009 วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ประเทศไทย มีคะแนน 419 คะแนน อยู่ที่อันดับ 50 จากทั้งหมด 65 ประเทศ อันดับดีกว่าเพียงอินโดนีเชีย แต่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย OECD ซึ่งอยู่ที่ 496 คะแนน ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีคะแนนนำ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน-เซี่ยงไฮ้ (600) สิงคโปร์ (562) จีน-ฮ่องกง (555) เกาหลี (546) จีน-ไทเป (543) ประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ฟินแลนด์ (541) ในขณะที่ประเทศกลุ่ม OECD บางประเทศ เช่น สวีเดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา มีผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD (496)
ที่มา : สสวท.
ผลการประเมิน PISA2009 การรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) เปรียบเทียบนานาชาติ
ผลการประเมิน PISA2009 การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ของไทยอยู่ที่อันดับ 49 จาก 65 ประเทศ
The chart showing วิทยาศาสตร์ series.
วิทยาศาสตร์
จีน-เซี่ยงไฮ้ 1575
ฟินแลนด์ 2554
จีน-ฮ่องกง 3549
สิงคโปร์ 4542
ญี่ปุ่น 5539
เกาหลี 6538
นิวซีแลนด์ 7532
แคนาดา 8529
ออสเตรเลีย 10527
จีน-ไทเป 12520
เยอรมนี 13520
สหราชอาณาจักร 16514
จีน-มาเก๊า 18511
สหรัฐอเมริกา 23502
ค่าเฉลี่ย OECD501
เดนมาร์ก 26499
ฝรั่งเศส 27498
สวีเดน 29495
ไทย 49425
อินโดนีเซีย 60383
ผลการประเมิน PISA2009 การรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ผลการประเมิน PISA 2009 วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า ประเทศไทย มีคะแนน 425 คะแนน อยู่ที่อันดับ 49 จาก 65 ประเทศ ผลการประเมินสูงกว่าอินโดนีเชีย แต่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย OECD ซึ่งอยู่ที่ 501 คะแนน ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีคะแนนนำ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน-เซี่ยงไฮ้ (575) จีน-ฮ่องกง (549) สิงคโปร์ (542) ญี่ปุ่น (539) และเกาหลี (538) ที่น่าสังเกตคือ บางประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส สวีเดน มีผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD
ที่มา : สสวท.
ผลการประเมิน PISA2009 ทั้งด้านการอ่าน คณิต และวิทย์ ในภูมิภาคเอเชีย
ผลการประเมิน PISA 2009 ในภูมิภาคเอเชียมีเพียงประเทศไทย และอินโดนีเชียที่ต่ำกว่าระดับพื้นฐาน มากกว่าร้อยละ 40
The chart showing การอ่าน series, คณิตศาสตร์ series, วิทยาศาสตร์ series.
การอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
อินโดนีเซีย 527766
ไทย 425343
จีน-ไทเป 151333
จีน-มาเก๊า 152010
ญี่ปุ่น 121311
สิงคโปร์ 121012
จีน-ฮ่องกง 897
เกาหลี 686
จีน-เซี่ยงไฮ้ 453
PISA รายงานคะแนนเฉลี่ยเทียบกับค่าเฉลี่ย OECD ซึ่งเป็นคะแนนมาตรฐาน และรายงานเป็นระดับการรู้เรื่อง 6 ระดับ จากระดับ 1 (ต่ำสุด) จนถึงระดับ 6 (สูงสุด) และกำหนดให้ระดับ 2 เป็นระดับพื้นฐานที่นักเรียนเรื่มแสดงว่ารู้และพอจะใช้ประโยชน์จากความรู้ได้ในชีวิต ผลการประเมิน PISA2009 ทั้งด้านการอ่าน คณิต และวิทย์ ในภูมิภาคเอเชีย ใน PISA 2009 นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีการอ่านไม่ถึงระดับพื้นฐาน ถึงร้อยละ 43 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ PISA 2000 ถึงร้อยละ 37 ส่วนนักเรียนที่มีการอ่านที่ระดับพื้นฐาน (ระดับ 2) ยังคงเท่าเดิม แสดงว่า นักเรียนที่มีการอ่านสูงกว่าระดับพื้นฐานมีจำนวนลดลง เมื่อเปรียบเทียบนักเรียนในภูมิภาคเอเชียที่เข้าร่วมการประเมินโครงการ PISA2009 ที่มีคะแนนต่ำกว่าระดับ 2 ซึ่งเป็นระดับพื้นฐาน จะเห็นว่า มีเพียงประเทศไทย และอินโดนีเชียเท่านั้นที่มีคะแนนต่ำกว่าระดับ 2 มากกว่าร้อยละ 40 ทิ้งห่างประเทศในเอเชียตะวันออก
ที่มา : สสวท.
สัดส่วนนักเรียนกลุ่มสูงในผลการประเมิน PISA2009 ที่ได้คะแนนสูงที่ระดับ 5-6 ด้านการอ่าน เปรียบเทียบนานาชาติ
นักเรียนไทยมีผลการประเมิน PISA 2009 ด้านการอ่านในระดับสูงที่ระดับ 5-6 เพียงร้อยละ 0.3
The chart showing การอ่าน(%) series.
การอ่าน(%)
อินโดนีเชีย(402)0
ประเทศไทย(421)0
จีน-มาเก๊า(487)3
จีน-ไทเป(495)5
ค่าเฉลี่ย OECD(492)8
จีน-ฮ่องกง(533)12
ออสเตรเลีย(515)13
เกาหลี(539)13
ญี่ปุ่น(520)13
สิงคโปร์(526)16
นิวซีแลนด์(521)16
จีน-เซิ่ยงไฮ้ (556)19
ประเทศที่มีผลการประเมินระดับสูงด้านการอ่านระดับ 5+6 มากอันดับต้นๆ ได้แก่ จีน-เซี่ยงไฮ้(ร้อยละ 19.4) นิวซีแลนด์ (ร้อยละ 15.8) สิงคโปร์(ร้อยละ 15.7) ญี่ปุ่น(ร้อยละ 13.4) เกาหลี(ร้อยละ 12.9) จีน-ฮ่องกง(ร้อยละ 12.4) ส่วนไทย(ร้อยละ 0.3) และอินโดนีเชีย(ร้อยละ 0.1)
ที่มา : สสวท.
สัดส่วนนักเรียนกลุ่มสูงในผลการประเมิน PISA2009 ที่ได้คะแนนสูงที่ระดับ 5-6 วิชาคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบนานาชาติ
นักเรียนไทยมีผลการประเมิน PISA 2009 วิชาคณิตศาสตร์ในระดับสูงระดับ 5 และ 6 ร้อยละ 1.3
The chart showing คณิตศาสตร์(%) series.
คณิตศาสตร์(%)
อินโดนีเชีย(371)0
ประเทศไทย(419)1
ค่าเฉลี่ย OECD(496)13
ออสเตรเลีย(514)16
จีน-มาเก๊า(525)17
นิวซีแลนด์(519)19
เกาหลี(546)21
ญี่ปุ่น(529)26
จีน-ไทเป(543)29
จีน-ฮ่องกง(555)31
สิงคโปร์(562)36
จีน-เซิ่ยงไฮ้ (600)50
จีน-เซี่ยงไฮ้มีนักเรียนครึ่งหนึ่งที่รู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่ระดับสูงทั้งหมด ส่วนประเทศที่มีนักเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ระดับสูงมากกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ สิงคโปร์(ร้อยละ 35.6) จีน-ฮ่องกง(ร้อยละ 30.7) จีน-ไทเป(ร้อยละ 28.5) เกาหลี(ร้อยละ 25.5) เป็นต้น ส่วนไทยมีนักเรียนระดับสูงเพียงร้อยละ 1.3 ห่างจากค่าเฉลี่ย OECD ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 12.7
ที่มา : สสวท.
สัดส่วนนักเรียนกลุ่มสูงในผลการประเมิน PISA 2009 ระดับ 5-6 วิชาวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบนานาชาติ
นักเรียนไทยมีผลการประเมิน PISA 2009 วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับสูงระดับ 5 และ 6 เพียงร้อยละ 0.6
The chart showing วิทยาศาสตร์(%) series.
วิทยาศาสตร์(%)
อินโดนีเชีย(383)0
ประเทศไทย(425)1
จีน-ไทเป(520)1
จีน-มาเก๊า(511)5
ค่าเฉลี่ย OECD(501)9
เกาหลี(538)12
ออสเตรเลีย(527)15
จีน-ฮ่องกง(549)16
ญี่ปุ่น(539)17
นิวซีแลนด์(532)18
สิงคโปร์(542)20
จีน-เซิ่ยงไฮ้ (575)24
ประเทศที่มีผลการประเมินระดับสูงวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ 5+6 มากอันดับต้นๆ ได้แก่ จีน-เซี่ยงไฮ้ (ร้อยละ 24.3%) สิงคโปร์(ร้อยละ 19.9) นิวซีแลนด์ (ร้อยละ 17.6) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 17) จีน-ฮ่องกง(ร้อยละ 16.2) เป็นต้น ส่วนไทย (ร้อยละ 0.6) และอินโดนีเชียซึ่งเกือบไม่มีนักเรียนที่ระดับสูงเลยเช่นเดียวกับการอ่าน
ที่มา : สสวท.
ผลการประเมินนานาชาติ TIMSS 2011 ชั้น ม.2 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ผลการประเมิน TIMSS 2011 ชั้น ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ไทยได้อันดับ 2 รองจากสิงคโปร์
The chart showing คณิตศาสตร์ series, วิทยาศาสตร์ series.
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
อินโดนีเชีย386406
มาเลเชีย440426
ไทย 427451
สหรัฐอเมริกา 509525
อังกฤษ 507533
ฮ่องกง 586535
รัสเซีย 539542
ฟินแลนด์ 514552
ญี่ปุ่น 570558
เกาหลีใต้ 613560
จีน-ไทเป 609564
สิงคโปร์ 611590
โครงการ TIMSS (Trend in International Mathematics and Science Study) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (grade 4) และมัธยมศึกษาปีที่ 2 (grade 8)

ปัจจุบัน TIMSS 2011 มีประเทศเข้าร่วมประเมินโครงการ 63 ประเทศ เป็นภูมิภาคเอเชีย 8 ประเทศ ได้แก่ จีน–ไทเป จีน-ฮ่องกง อินโดนีเชีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเชีย สิงคโปร์ และประเทศไทย

ในภาพรวมผลการประเมินนานาชาติ TIMSS 2011 ประเทศสิงคโปร์ และเกาหลีใต้ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชียอื่นๆ ที่มักจะติดอันดับ 1 ใน 5 ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน-ไทเป และฮ่องกง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

TIMSS 2011 ไทยมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ที่ 427 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 28 และกำลังไล่มาเลเชีย(อันดับ 26) มาอย่างกระชั้นชิดในวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนน 451 อยู่ในอันดับที่ 25 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 45 ประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน ไทยยังได้เป็นอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งไทยได้อันดับ 25 เหนือมาเลเชีย (อันดับ 30) และอินโดนีเชีย (อันดับ 34)
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS, 2011
ผลการประเมินนานาชาติ TIMSS 2011 ชั้น ป.4 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ผลการประเมิน TIMSS 2011 ชั้น ป.4 ไทยถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในระดับแย่ (poor) ในวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ (Fair)
The chart showing คณิตศาสตร์ series, วิทยาศาสตร์ series.
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
สิงคโปร์ 606583
เกาหลีใต้ 605587
ฮ่องกง 602535
จีน-ไทเป 591552
ญี่ปุ่น 585559
ไอร์แลนด์เหนือ 562517
เบลเยี่ยม 549509
ฟินแลนด์ 545570
อังกฤษ 542529
รัสเซีย 542552
สหรัฐอเมริกา 541544
ฮังการี 515534
สาธารณรัฐเช็ก 511536
สวีเดน 504533
ไทย 458472
ผลการวิจัยระดับชั้น ป.4 ปี 2011 ซึ่งดำเนินการเป็นครั้งแรก มี 52 ประเทศเข้าร่วม พบว่า ไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 458 อยู่ในอันดับที่ 34 และวิชาวิทยาศาสตร์ 472 อยู่ในอันดับที่ 29 โดยประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ สิงคโปร์ 606 คะแนน ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด ได้แก่ เกาหลีใต้ 587 คะแนน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในภาพรวม ไทยถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในระดับแย่ (poor) ในวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ (Fair)
ที่มา: สสวท.
ผลการวิจัยในประเทศโครงการ TIMSS เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย TIMSS2007 และ TIMSS2011 ชั้นม.2 จำแนกตามสังกัดของไทย
ผลการประเมิน TIMSS 2011 ชั้น ม.2 โรงเรียนสาธิต คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ
The chart showing คณิตศาสตร์ series, วิทยาศาสตร์ series.
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
สาธิต554552
สพฐ.1440464
กทม.433457
เทศบาล/ท้องถิ่น424450
สช419441
สพฐ.2402426
เมื่อจำแนกตามสังกัด คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 พบว่า โรงเรียนสาธิตมีคะแนนสูงที่สุด โดยคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 554 ลดลงจากปี 2007 ซึ่งได้ 600 ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 552 ลดลงจากปี 2007 ซึ่งได้ 606 แต่ทั้งสองวิชาก็ยังมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติซึ่งอยู่ที่ 500 คะแนน รองลงมาคือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 419 ลดลงมากที่สุดจากปี 2007 ซึ่งได้ 504 ลดลงถึง 85 คะแนน เช่นเดียวกับวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 441 ลดลงจากปี 2007 ซึ่งได้ 528 ลดลงถึง 87 คะแนน
ที่มา: สสวท.
ผลการวิจัยในประเทศ โครงการ TIMSS จำแนกตามสังกัด ชั้น ป.4
ผลการวิจัยในประเทศ โครงการ TIMSS พบว่า โรงเรียนสาธิต และกทม. มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ
The chart showing คณิตศาสตร์ series, วิทยาศาสตร์ series.
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
สาธิต540562
กทม.502522
สช487509
เทศบาล/ท้องถิ่น476495
สพฐ.446456
เมื่อจำแนกตามสังกัด คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ป.4 พบว่า โรงเรียนสาธิตมีคะแนนสูงที่สุด โดยคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 540 ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 562 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติซึ่งอยู่ที่ 500 คะแนนทั้งสองวิชา รองลงมาคือสังกัดกทม. คะแนนเฉลี่ยทั้งสองวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติเช่นกัน ส่วนสังกัด สช. คะแนนเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 509 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติเพียงวิชาเดียว
ที่มา : สสวท.
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นม.6 ของไทย
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นม.6 คะแนนเฉลี่ยใน 5 วิชาหลัก ยังต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย 50 คะแนนทุกวิชา
The chart showing ปีการศึกษา 2551 series, ปีการศึกษา 2552 series, ปีการศึกษา 2553 series, ปีการศึกษา 2554 series, ปีการศึกษา 2555 series.
ปีการศึกษา 2551ปีการศึกษา 2552ปีการศึกษา 2553ปีการศึกษา 2554ปีการศึกษา 2555
ภาษาไทย4646434247
สังคมศึกษา3536473336
ภาษาอังกฤษ3124192222
คณิตศาสตร์3629152323
วิทยาศาสตร์3429312833
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordianry National Educational Test) เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 จัดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยดีขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ใน 5 วิชาหลัก (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 47.19 คะแนน รองลงมาคือวิชาสังคมศึกษา 36.27 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 33.10 คะแนน คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยคงที่ 22.73 คะแนน ส่วนภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดเพียง 22.13 คะแนน แต่อย่างไรก็ตาม คะแนนเฉลี่ยใน 5 วิชาหลัก ก็ยังต่ำกว่าครึ่งคือ 50 คะแนนทุกวิชา
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROFICIENCY – TOEFL) ระดับนานาชาติ
ประเทศไทยยังด้อยด้านภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ย TOEFL เพียง 75 คะแนน รั้งท้ายอยู่ที่อันดับ 55 จากทั้งหมด 58 ประเทศ ดีกว่าเพียงเอมิเรตส์ จอร์แดน และญี่ปุ่น
The chart showing คะแนนเฉลี่ย series.
คะแนนเฉลี่ย
ญี่ปุ่น (58)70
กาตาร์(57)71
เอมิเรตส์(56)73
ไทย (55)75
ไต้หวัน (54)76
จีน (52)77
อินโดนีเซีย (49)78
ฮ่องกง (46)81
เกาหลี (46)81
สหรัฐอเมริกา (37)86
นิวซีแลนด์(33)87
มาเลเซีย (30)88
ฟิลิปปินส์ (30)88
อินเดีย (18)92
สวิสเซอร์แลนด์ (7)95
เยอรมัน (7)95
ออสเตรเลีย (13)93
สหราชอาณาจักร (6)96
สิงคโปร์ (3)98
ออสเตรีย (3)98
เดนมาร์ก (2)99
เนเธอร์แลนด์ (1)100
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ IMD นำคะแนนเฉลี่ยจากการสอบ TOEFL ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติมาจัดอันดับ ผลการจัดอันดับ พ.ศ 2554 พบว่า ประเทศไทยยังด้อยด้านภาษาอังกฤษ โดยได้คะแนนเฉลี่ยจากการสอบ TOEFL เพียง 75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 120 ซึ่งรั้งท้ายอยู่ที่อันดับ 55 จากทั้งหมด 58 ประเทศ โดยประเทศไทยมีอันดับเหนือกว่าเพียงเอมิเรตส์(อันดับ 56) จอร์แดน(อันดับ 57) และญี่ปุ่น(อันดับ 58) ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ ล้วนได้คะแนนการสอบ TOEFL เฉลี่ยสูงและอันดับดีกว่าไทยมาก ที่โดดเด่นที่สุดคือสิงคโปร์ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 98 ได้อันดับ 3 จากประเทศที่เข้าร่วมจัดอันดับทั้งหมด 58 ประเทศ รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ได้ 88 คะแนนเท่ากัน อันดับ 30 ส่วนอินโดนีเชีย ได้ 78 คะแนน อันดับ 49
ที่มา: IMD World Competitiveness Year Book 2012.