คุณภาพครู
อัตราส่วนนักเรียนต่อครูนานาชาติ
ระดับประถมศึกษา อัตราส่วนนักเรียนต่อครูของโลกพ.ศ. 2553 24:1 ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นและตอนปลายของไทย 22:1 และ 18:1 ตามลำดับ
The chart showing ประถมศึกษา series, มัธยมศึกษาตอนต้น series, มัธยมศึกษาตอนปลาย  series.
ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไทย02218
มาเลเซีย1300
ฟิลิปปินส์313925
อินโดนีเซีย161311
สิงคโปร์171515
บรูไน1100
กัมพูชา48240
ลาว292224
พม่า283628
เวียดนาม201722
จีน171516
เกาหลี211916
ญี่ปุ่น181411
อินเดีย03121
นิวซีแลนด์141514
ฝรั่งเศส181411
ฟินแลนด์141010
เยอรมนี131215
สวีเดน101010
สหราชอาณาจักร181514
สหรัฐอเมริกา141314
เบลเยี่ยม1170
โลก241816
เอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก
181615
ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ประเทศไทย ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ของโลก 24:1 สูงกว่าของเอเซียตะวันออกและแปซิฟิก 18:1 อยู่ที่ 6 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศที่มีอัตราส่วนน้อยน้อยกว่าเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และจีน ส่วนญี่ปุ่นมีอัตราส่วนเท่ากับเอเซียตะวันออกและแปซิฟิก ประเทศที่มีอัตราส่วนมากกว่าเอเซียตะวันออกและแปซิฟิก ได้แก่ เวียดนาม เกาหลี ส่วนที่มากกว่าของโลกและค่อนข้างสูง คือ พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ และกัมพูชามากที่สุด คือ 48:1 ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ใน พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อครู 22:1 ซึ่งอัตราส่วนสูงกว่าค่าของเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 16:1 และค่าเฉลี่ยของโลก 18:1 เมื่อเปรียบเทียบรายประเทศ พบว่า ประเทศที่มีอัตราส่วนสูงที่สุด ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 39:1 รองลงมาคือ พม่า อินเดีย ส่วนประเทศที่มีค่าน้อยที่สุดได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์และจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อครู 18:1 ไม่สูงไม่ต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าของประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 16:1 และของโลก 17:1 เมื่อเปรียบเทียบรายประเทศ พบว่า ประเทศที่มีอัตราส่วนสูงที่สุด ได้แก่ พม่า 28:1 รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินเดีย ส่วนประเทศที่มีค่าน้อยคือ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย 11:1 และสิงคโปร์
ที่มา : Global Education Digest UIS, 2012
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องนานาชาติ
ไทยมีขนาดชั้นเรียนของรัฐระดับประถมศึกษาเท่ากับ 19 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 34 คน
The chart showing ประถมศึกษา series, มัธยมศึกษาตอนต้น series.
ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
ไทย1934
มาเลเซีย3034
ฟิลิปปินส์4244
อินโดนีเซีย2737
จีน3754
เกาหลี2735
ญี่ปุ่น2833
ออสเตรเลีย2323
ฝรั่งเศส2324
ฟินแลนด์1920
เยอรมนี2225
สหราชอาณาจักร2621
สหรัฐอเมริกา2024
เดนมาร์ก2021
ระดับประถมศึกษา ใน พ.ศ.2553 ประเทศไทย ขนาดชั้นเรียนของรัฐเท่ากับ 19 คน ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูล ที่มีข้อมูล ได้แก่ ฟิลิปปินส์สูงถึง 42 คน มาเลเซีย 30 คน และอินโดนีเซีย 27 คน ส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ส่วนใหญ่จะมีขนาดห้องเรียนมากกว่าไทย เช่น จีน 37 คน ญี่ปุ่น 28 คน เกาหลี 27 คน เป็นต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเทศไทยมีขนาดชั้นเรียนในโรงเรียนของรัฐอยู่ที่ 34 คน เท่ากับมาเลเซีย ส่วนประเทศที่มีขนาดชั้นเรียนมากที่สุดคือ จีน 54 คน รองลงมาได้แก่ ฟิลิปปินส์ 44 คน อินโดนีเซีย 37 คน เกาหลี 35 คน และญี่ปุ่น 33 คน เป็นต้น
ที่มา : Global Education Digest 2012, UIS, 2012
อัตราเงินเดือนครูนานาชาติ
อัตราเงินเดือนครูของไทยต่ำกว่ามาเลเชีย และต่ำกว่าถึงเกาหลี 5 เท่า
The chart showing เงินเดือนเริ่มต้น series, เงินเดือนหลังจากทำงาน 15 ปี series, เงินเดือนขั้นสูงสุด series.
เงินเดือนเริ่มต้นเงินเดือนหลังจากทำงาน 15 ปีเงินเดือนขั้นสูงสุด
ไทย5,27211,18218,957
มาเลเซีย7,89216,32327,896
ฟิลิปปินส์6,1486,9727,074
อินโดนีเซีย1,6662,1082,402
เกาหลี26,77646,33874,149
ญี่ปุ่น25,45444,78856,543
ออสเตรเลีย34,19347,44547,445
นิวซีแลนด์27,71941,00941,009
แคนาดา34,44354,97854,978
ฝรั่งเศส24,33432,73348,296
ฟินแลนด์29,02937,45539,702
เยอรมนี46,45655,77161,209
สวีเดน28,93733,37438,696
สหราชอาณาจักร30,20444,14544,145
สหรัฐอเมริกา36,85845,22652,137
เบลเยี่ยม31,19344,07653,949
นอร์เวย์32,62935,99140,405
เดนมาร์ก43,39350,25350,253
ในประเทศไทย อัตราเงินเดือนครูเท่ากันทุกระดับการศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) โดยครูที่เริ่มทำงานจะได้รับอัตราเงินเดือน 5,272 PPP$ เมื่อทำงานไปแล้ว 15 ปีได้รับ 11,182 PPP$ โดยเงินเดือนสูงสุดที่จะได้รับคือ 18,957 PPP$ ซึ่งเหมือนกับประเทศฟิลิปปินส์ อัตราเงินเดือนทั้ง 3 ระดับของประเทศไทย สูงกว่าอัตราเงินเดือนของอินโดนีเซีย แต่อัตราเงินเดือนทั้ง 3 ระดับของประเทศไทย ก็ยังต่ำกว่าอัตราเงินเดือนของหลายประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เป็นต้น
ที่มา : Global Education Digest 2012