คุณภาพสถานศึกษา
การจัดอับดับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ
ภูมิภาคที่ติดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก 100 อันดับแรก ได้แก่ อเมริกาเหนือ 67 แห่ง ประเทศไทยติด 200 อันดับแรก 1 แห่ง คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับ 169
The chart showing 100  อันดับ series, 200  อันดับ series, 500  อันดับ series, 1000 อันดับ series.
100 อันดับ200 อันดับ500 อันดับ1000 อันดับ
อเมริกาเหนือ673472114
ยุโรป2051133220
เอเชีย10766137
ลาตินอเมริกา231534
โอเชียนเนีย161611
อาฟริกา0024
อาหรับ0013
ไทย0158
จากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติโดย Webometrics Ranking ซึ่งได้เริ่มจัดอันดับพร้อมๆ กับ The Times Higher Education Supplement (THES) ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดยอาศัยการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต จำนวนกว่า 3,000 แห่ง จากการรายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ณ เดือนมกราคม 2556 (January 2013) จำแนกตามภูมิภาค พบว่า ภูมิภาคที่ติด 100 อันดับแรกมากที่สุด ได้แก่ อเมริกาเหนือ 67 แห่ง รองลงมาคือ ยุโรป 20 แห่ง เอเชีย 10 แห่ง ลาตินอเมริกา 2 แห่ง และโอเชียนเนีย 1 แห่ง เมื่อพิจารณาการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา 500 อันดับ ตามภูมิภาค พบว่า ยุโรปติด 133 แห่ง อเมริกาเหนือ 72 แห่ง เอเชีย 66 แห่ง โอเชียนเนีย 16 แห่ง ลาตินอเมริกา 15 แห่ง อาฟริกา 2 แห่ง และอาหรับ 1 แห่ง ส่วนในภูมิภาคเอเชียมีสถาบันอุดมศึกษา ติด 100 อันดับแรก 10 แห่ง คือ จีน 5 แห่ง ญี่ปุ่น 2 แห่ง ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ อย่างละ 1 แห่ง ส่วน 200 อันดับ มี 7 แห่ง ได้แก่ จีน 3 แห่ง ไต้หวัน 2 แห่ง อิสราเอล และไทย 1 แห่ง สำหรับประเทศไทย มีสถาบันอุดมศึกษาติดอันดับโลก 200 อันดับแรก 1 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 169 ติด 500 อันดับ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 246 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 299 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 383 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับ 436 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 499 ส่วน 1,000 อันดับ มี 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับ 514 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับ 596 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับ 697 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับ 725 มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับ 750 มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับ 872 มหาวิทยาลัยรามคำแหง อันดับ 894 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับ 959 ในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยไม่ติด 10 อันดับแรกเลย แต่ติดอันดับ15 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอันดับ 28 มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 36 ในภาพรวมแล้ว อันดับสถาบันอุดมศึกษาไทยยังเป็นรองประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยกันทั้งไต้หวัน ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ แต่อันดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยดีกว่า เกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
ที่มา: Webometrics: Ranking Web of World Universities: January 2013