สัดส่วนของงบประมาณการศึกษาต่องบทั้งประเทศ เปรียบเทียบนานาชาติ
สัดส่วนของงบประมาณการศึกษาต่องบทั้งประเทศ เปรียบเทียบนานาชาติ
ประเทศไทยมีสัดส่วนงบประมาณการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ร้อยละ 22.3 มากที่สุดในกลุ่มอาเซียนและทุกประเทศที่นำเสนอ
The chart showing ร้อยละของงบประมาณ  series.
ร้อยละของงบประมาณ
ไทย22
ฟิลิปปินส์15
อินโดนีเซีย17
สิงคโปร์10
บรูไน14
ลาว13
เวียดนาม20
เกาหลี16
ญี่ปุ่น9
ออสเตรเลีย13
นิวซีแลนด์16
ฝรั่งเศส10
ฟินแลนด์12
เยอรมนี10
สวีเดน13
สหราชอาณาจักร11
สหรัฐอเมริกา13
เบลเยี่ยม13
นอร์เวย์16
เดนมาร์ก15
สัดส่วนงบประมาณภาครัฐทั้งหมดด้านการศึกษา สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อการศึกษา และการจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากับค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ จากรายงาน พบว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยมีงบประมาณทางการศึกษาในทุกระดับการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ร้อยละ 22.3 มากที่สุด รองลงมาคือ เวียดนาม ร้อยละ 19.8 อินโดนีเซีย ร้อยละ 17.1 เกาหลี ร้อยละ 15.8 และฟิลิปปินส์ ร้อยละ 15.0 ส่วนประเทศที่มีงบประมาณทางการศึกษาน้อย คือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 9.4 สิงคโปร์ ร้อยละ 10.3 ลาว ร้อยละ 13.2 และบรูไน ร้อยละ 13.7 เป็นต้น
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS, 2012