สัดส่วนของงบประมาณการศึกษาต่อ GDP เปรียบเทียบนานาชาติ
สัดส่วนของงบประมาณการศึกษาต่อ GDP เปรียบเทียบนานาชาติ
งบประมาณทางการศึกษาต่อ GDP ของไทยร้อยละ 3.8 เท่าญี่ปุ่น แต่ต่ำกว่าเวียดนาม
The chart showing ร้อยละของงบประมาณ  series.
ร้อยละของงบประมาณ
ไทย4
ฟิลิปปินส์3
อินโดนีเซีย3
สิงคโปร์3
บรูไน2
กัมพูชา3
ลาว3
เวียดนาม5
เกาหลี5
ญี่ปุ่น4
ออสเตรเลีย5
นิวซีแลนด์7
แคนาดา5
ฝรั่งเศส6
ฟินแลนด์7
เยอรมนี5
สวีเดน7
สหราชอาณาจักร6
สหรัฐอเมริกา5
เบลเยี่ยม6
นอร์เวย์7
เดนมาร์ก9
งบประมาณทางการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี (GDP: Gross Domestic Product) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงภาพรวมของงบประมาณทางการศึกษา โดยข้อมูลประเทศกลุ่มอาเซียน พบว่า ร้อยละของงบประมาณทางการศึกษาต่อ GDP ของประเทศเวียดนามสูงถึง ร้อยละ 5.3 รองลงมาคือ ออสเตรเลีย ร้อยละ 5.1 เกาหลี ร้อยละ 5.0 ไทยเท่ากันญี่ปุ่น ร้อยละ 3.8 สิงค์โปร และลาว ร้อยละ 3.3 และอินโดนีเซีย ร้อยละ 3.0 ส่วนประเทศที่มีค่าต่ำสุด คือ บรูไน ร้อยละ 2.0 กัมพูชา ร้อยละ 2.6 และฟิลิปปินส์ ร้อยละ 2.7 เมื่อเปรียบเทียบกับในภูมิภาคอื่นจะเห็นว่า GDP จะสูงกว่ามาก เช่น เดนมาร์ก ร้อยละ 8.7 สวีเดน นอร์เวย์ ร้อยละ 7.3 นิวซีแลนด์ ร้อยละ 7.2 และฟินแลนด์ ร้อยละ 6.8 เป็นต้น
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS, 2012