อัตราการเรียนต่อในแต่ละระดับการศึกษา เปรียบเทียบนานาชาติ
อัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา เปรียบเทียบนานาชาติ
ไทยมีอัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาสายสามัญ (ISCED 5A) ร้อยละ 56 ส่วนสายอาชีพ (ISCED 5B) ร้อยละ 17
The chart showing สายสามัญ series, สายอาชีพ series.
สายสามัญสายอาชีพ
ไทย5617
มาเลเซีย2936
อินโดนีเซีย285
จีน1618
เกาหลี7036
ญี่ปุ่น4928
ออสเตรเลีย1000
นิวซีแลนด์7548
ฟินแลนด์680
เยอรมนี4119
สวีเดน6511
สหราชอาณาจักร6232
สหรัฐอเมริกา670
เบลเยี่ยม6310
นอร์เวย์3240
เดนมาร์ก5924
อัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาสายสามัญ (ISCED 5A) ISCED 5A หมายถึง การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี สายสามัญ ระเทศที่มีอัตราการเรียนต่อระดับนี้สูงในอาเซียน คือ ออสเตรเลีย ร้อยละ 100 รองลงมา ได้แก่ เกาหลี ร้อยละ 70 ไทย ร้อยละ 56 ญี่ปุ่น ร้อยละ 49 มาเลเซีย ร้อยละ 29 อินโดนีเซีย ร้อยละ 28 และจีน ร้อยละ 15 อัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ (ISCED 5B) ISCED 5B หมายถึง การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสายเทคนิคหรือสายอาชีพเฉพาะทางประเทศส่วนใหญ่ไม่ค่อนมีข้อมูลด้านนี้ ประเทศในอาเซียนที่มีอัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา สายอาชีพมาก คือ เกาหลี และมาเลเซีย ร้อยละ 36 เท่ากัน รองลงมา คือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 28 จีน ร้อยละ 18 ประเทศไทยมีอัตราการเรียนต่อในระดับนี้ ร้อยละ 17 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ สำหรับประเทศที่มีอัตราการเรียนต่อต่ำ คือ อินโดนีเซีย ร้อยละ 5
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS, 2012