อัตราการเลื่อนชั้น (Transition Rate) ของไทย
อัตราการเลื่อนชั้น (Promotion Rate) ของไทย
อัตราการเลื่อนชั้นม5/ม6 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7 จากร้อยละ 90.37 ในปี 25402541 เป็นร้อยละ 97.08 ในปี 2553/2554
The chart showing ป.2/ป.3 series, ป.4/ป.5 series, ม.1/ม.2 series, ม.2/ม.3  series, ม.4/ม.5 series, ม.5/ม.6 series.
ป.2/ป.3ป.4/ป.5ม.1/ม.2ม.2/ม.3 ม.4/ม.5ม.5/ม.6
2540/2541989995968690
2541/2542989996969393
2542/2543999996969190
2543/2544999996968993
2544/2545999996958993
2545/2546999996958491
2546/2547989996968593
2547/254810010097978787
2548/254910010098968593
2549/255010010097968493
2550/25519910097958494
2551/2552989996958594
2552/2553101101989787100
2553/2554989996958597
ที่มา: สถิติการศึกษาฉบับบย่อ2554 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ