สัดส่วนประชากรวัยต่างๆ ของประเทศไทย
สัดส่วนประชากรวัยต่าง ๆ ของประเทศไทย
แนวโน้มผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าวัยแรงงาน คาดว่าหลังปี พ.ศ. 2564 ผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมีจำนวนมากกว่าประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ"
The chart showing วัยเด็ก series, วัยแรงงาน series, วัยสูงอายุ series.
วัยเด็กวัยแรงงานวัยสูงอายุ
2548236710
2553216712
2558196714
2563176617
2568166420
2573156223
2578146125
ประเทศไทยมีประชากรรวมทั้งสิ้น 65.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมากเป็นลำดับ 4 ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซีย (240 ล้านคน) ฟิลิปปินส์ (92 ล้านคน) และเวียดนาม (88 ล้านคน) (สำมโนประชากร สสช, 2553) จัดเป็นประเทศที่มีพลเมืองมากเป็นอันดับ 19 ของโลก (จากการจัดอันดับในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) โดยเป็นผู้มีสัญชาติไทย 62.3 ล้านคน (ร้อยละ 95.1) และเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย 3.2 ล้านคน (ร้อยละ 4.9) หากดูที่จำนวนประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2578 ในแผนภาพ จะพบว่า ลดลงจากร้อยละ 23 ของประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2548 เหลือร้อยละ 14.4 ในปี พ.ศ. 2578 หรือหากพิจารณาจำนวนจะพบว่าลดลงจาก 14 ล้านในปี พ.ศ. 2548 เหลือ 9 ล้านคนเศษในปี พ.ศ. 2578 ส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กล่าวคือในช่วง พ.ศ. 2548 – 2558 จำนวนจะเพิ่มขึ้นจาก 41 ล้าน เป็น 43 ล้านคน หลังจากนั้นจะลดจำนวนลงเหลือ 38 ล้านคนในปี พ.ศ. 2578 สำหรับแนวโน้มผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าวัยแรงงาน โดยปี พ.ศ. 2548 มีผู้สูงอายุร้อยละ 10.3 และคาดว่าแนวโน้มผู้สูงอายุจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 ในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 25.1 ในปี พ.ศ. 2578 นอกจากนี้ยังคาดว่าหลังปีพ.ศ. 2564 ผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมีจำนวนมากกว่าประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นปีแรก (สสช, 2550)
ที่มา : บทความประชากรไทยในอนาคต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548