แผนภาพพีระมิดการศึกษาไทย
พีรามิดการศึกษาแสดงจำนวนนักเรียนเทียบกับจำนวนประชากรในแต่ละระดับชั้น
โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2554 นักเรียน/นักศึกษาอายุ 3-21 ปี มีโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนร้อยละ 71 หรือประมาณ 13.2 ล้านคน จากทั้งหมด 18.5 ล้านคน เพิ่มจากปีการศึกษา 2553 ประมาณร้อยละ 1 โดยในระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (อายุ 6-14 ปี) ปีการศึกษา 2554 มีโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนร้อยละ 88 หรือประมาณ 7.6 ล้านคน ลดจากปีการศึกษา 2553 ประมาณร้อยละ 2 และลดลงต่อเนื่องทุกปี และในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (อายุ 6-17 ปี) ปีการศึกษา 2554 นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนร้อยละ 83 หรือประมาณ 9.7 ล้านคน ที่ใกล้เคียงกับปีการศึกษา 2553 โดยที่อัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 1:18 ส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ที่ 1:26
ที่มา: รายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา