แสดงอันดับการพัฒนามนุษย์ (Human Development) เปรียบเทียบนานาชาติ'
แสดงอันดับการพัฒนามนุษย์ (Human Development)เปรียบเทียบนานาชาติ
ประเทศไทยอยู่กลุ่มการพัฒนามนุษย์ระดับกลางที่อันดับ 103 จากทั้งหมด 187 ประเทศ โดยมีอันดับเป็นรองจีน (อันดับ 101) และอันดับยังเป็นรองมาเลเซีย ซึ่งอยู่กลุ่มการพัฒนามนุษย์ระดับสูง (อันดับ 64)
The chart showing HDI rank2012 series.
HDI rank2012
พม่า149
กัมพูชา138
ลาว138
อินเดีย136
เวียดนาม127
อินโดนีเซีย121
ฟิลิปปินส์114
ไทย103
จีน101
มาเลเซีย64
บรูไน30
สหราชอาณาจักร26
สิงคโปร์18
เกาหลี12
ญี่ปุ่น10
นิวซีแลนด์6
สหรัฐอเมริกา3
ออสเตรเลีย2
นอร์เวย์1
UNDP หรือ United Nation Development Programme จัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนามนุษย์(Human Development Index หรือ HDI) ขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนามนุษย์ พร้อมทั้งจัดอันดับทุกๆ ปี ดัชนีการพัฒนามนุษย์นี้ได้จากดัชนีย่อยที่แสดงการพัฒนามนุษย์ใน 3 ด้าน คือ 1) ดัชนีด้านการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 2 ตัว ได้แก่ อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ และอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ 2) ดัชนีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และ 3) ดัชนีด้านเศรษฐกิจ ดูจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว โดยแบ่งการพัฒนามนุษย์เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการพัฒนามนุษย์ระดับสูงมาก(Very High Human Development) อันดับ1-47 กลุ่มการพัฒนามนุษย์ระดับสูง(High Human Development) อันดับ 48-94 กลุ่มการพัฒนามนุษย์ระดับกลาง(Medium Human Development) อันดับ 95-141 กลุ่มการพัฒนามนุษย์ระดับต่ำ(Low Human Development) อันดับ 142-187 และในการจัดอันดับการพัฒนามนุษย์ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศไทยอยู่กลุ่มการพัฒนามนุษย์ระดับกลางที่อันดับ 103 จากทั้งหมด 187 ประเทศ โดยมีอันดับเป็นรองจีน (อันดับ 101) และยังอันดับยังเป็นรองมาเลเซีย ซึ่งอยู่กลุ่มการพัฒนามนุษย์ระดับสูง (อันดับ 64) แต่อันดับดีกว่า ฟิลิปปินส์ (อันดับ 114) อินโดนีเซีย (อันดับ 121) และเวียดนาม (อันดับ 127) สำหรับประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ เป็นอันดับ 1 ได้แก่ นอร์เวย์ ส่วนอันดับ 2-6 ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และนิวซีแลนด์ ตามลำดับ (แผนภาพ 12) ถึงแม้อันดับของไทยจะไม่ดีนัก แต่ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยมา โดยปี พ.ศ. 2523 มีค่า 0.486 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ปี พ.ศ. 2543 มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 0.626 หลังจากนั้นในแต่ละปีค่าดัชนีเพิ่มขึ้นไม่มากนัก และปีล่าสุด พ.ศ. 2554 อยู่ที่ 0.682
ที่มา: Human Development Report 2013, UNDP (ภาคผนวก ตาราง 9)