ร้อยละของประชากรในเขตเมืองเปรียบเทียบนานาชาติ
ร้อยละของประชากรในเขตเมืองเปรียบเทียบนานาชาติ
ประเทศไทยมีประชากรอยู่ในเขตเมืองร้อยละ 34.4 และคาดว่าแนวโน้มของประชากรในเขตเมืองของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเป็นร้อยละ 36.2 ในปี พ.ศ. 2558
The chart showing 2012 series.
2012
กัมพูชา20
อินเดีย31
เวียดนาม32
พม่า33
ไทย34
ลาว35
ฟิลิปปินส์49
อินโดนีเซีย52
จีน52
มาเลเซีย74
บรูไน76
เกาหลี84
นิวซีแลนด์86
ออสเตรเลีย89
ญี่ปุ่น92
สิงคโปร์100
หากพิจารณาเปรียบเทียบประชากรในเขตเมืองและชนบท พบว่า ประเทศไทยมีประชากรอยู่ในเขตเมืองร้อยละ 34.4 ซึ่งคล้ายคลึงกับประเทศกำลังพัฒนาหลายๆประเทศ และคาดว่าแนวโน้มของประชากรในเขตเมืองของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเป็นร้อยละ 36.2 ในปี พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครปี 2554 ลดลงจากปีที่ผ่านมา 24,557 คน (สำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร, 2555.) ประชากรในเขตเมืองของไทยใกล้เคียงประเทศที่กำลังพัฒนาในกลุ่มอาเซียนด้วยกันที่อัตราส่วนต่ำกว่าร้อยละ 50 ยกเว้น ประเทศมาเลเซีย และบรูไน ที่อัตราส่วนสูงเกินร้อยละ 60 ติดกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย หรือสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเดียวที่ประชากรอยู่เขตเมืองร้อยละ 100
ที่มา: Human Development Report 2013, UNDP