อัตราการมีงานทำ และอัตราว่างงานนานาชาติ
อัตราการมีงานทำและอัตราการว่างงานนานาชาติ
ประเทศไทยมีร้อยละของผู้มีงานทำร้อยละ 56.9 และมีร้อยละของผู้ว่างงานน้อยร้อยละ 0.7
The chart showing มีงานทำ series, ว่างงาน series.
มีงานทำว่างงาน
กาต้าร์721
สิงคโปร์622
จีน574
ไทย571
ญี่ปุ่น495
เกาหลี493
อินโดนีเชีย467
ฟิลิปปินส์407
มาเลเชีย383
ออสเตรเลีย515
นิวซีแลนด์517
จากแผนภาพ พบว่า ประเทศไทยมีร้อยละของผู้มีงานทำร้อยละ 56.9 และมีร้อยละของผู้ว่างงานน้อยร้อยละ 0.7 เปรียบเทียบกับจีน ซึ่งมีร้อยละของผู้มีงานทำใกล้เคียงไทย กล่าวคือ ร้อยละ 56.7 แต่มีร้อยละของผู้ว่างงานสูงร้อยละ 4.1 ประเทศที่มีร้อยละของผู้มีงานทำมากคือกาตาร์ ร้อยละ 71.8 และมีร้อยละของผู้ว่างงานน้อยมากเพียงร้อยละ 0.6
ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2011