ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบนานาชาติ
ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบนานาชาติ
ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน และเวียดนาม อัตราส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังคงต่ำ ไม่ถึงร้อยละ 40 ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70
The chart showing 2547 series, 2550 series, 2554 series.
254725502554
พม่า001
กัมพูชา003
ลาว029
อินเดีย2410
อินโดนีเซีย3618
ไทย112021
ฟิลิปปินส์5625
เวียดนาม82135
จีน71638
บรูไน304556
มาเลเซีย425661
สิงคโปร์626871
ออสเตรเลีย636979
ญี่ปุ่น627480
เกาหลี737984
นิวซีแลนด์627086
นอร์เวย์788794
จากแผนภาพ จะเห็นความแตกต่างระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเด่นชัด โดยประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีอัตราส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าร้อยละ 70 ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน และเวียดนาม อัตราส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังคงต่ำไม่ถึงร้อยละ 40 ยกเว้นมาเลเซีย และบรูไน ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตในปริมาณสูงกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2547 ประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 10.7 ปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 10.5 ที่น่าสังเกตคือ ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศมีอัตราส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 20 ขึ้นไป ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน และบรูไน
ที่มา: International Telecommunication Union(ITU) 2013