การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อประชากร 100 คน เปรียบเทียบนานาชาติ
การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อประชากร 100 คน เปรียบเทียบนานาชาติ
ประเทศไทย บรูไน เวียดนาม และมาเลเชีย อัตราส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงต่ำไม่ถึง 10 เครื่องต่อประชากรร้อยคน
The chart showing 2547 series, 2550 series, 2554 series.
254725502554
พม่า000
กัมพูชา000
ลาว001
อินโดนีเซีย001
อินเดีย001
ฟิลิปปินส์012
เวียดนาม024
ไทย015
บรูไน236
มาเลเซีย147
จีน2512
ออสเตรเลีย5024
สิงคโปร์132026
นิวซีแลนด์52026
ญี่ปุ่น162228
เกาหลี263137
ในการเปรียบเทียบการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับนานาชาติ จะพบว่า มีความแตกต่างระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเด่นชัดเช่นกัน ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีอัตราส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากกว่า 20 เครื่องต่อประชากรร้อยคน ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย บรูไน เวียดนาม และมาเลเชีย อัตราส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงต่ำไม่ถึง 10 เครื่องต่อประชากรร้อยคน
ที่มา: International Telecommunication Union (ITU), 2013 (ภาคผนวก ตาราง 10)