การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เปรียบเทียบนานาชาติ
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เปรียบเทียบนานาชาติ
ประเทศไทยมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี พ.ศ. 2554 ในอัตราส่วน 104 เครื่อง ต่อประชากร 100 คน หรือโดยเฉลี่ยมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื่องต่อ 1 คน
The chart showing 2547 series, 2550 series, 2554 series.
254725502554
พม่า013
อินเดีย52072
จีน264173
ลาว42587
กัมพูชา71999
ฟิลิปปินส์396599
อินโดนีเซีย1440103
ญี่ปุ่น7285105
ออสเตรเลีย82101108
เกาหลี7893109
บรูไน5797109
นิวซีแลนด์74100109
ไทย4178112
มาเลเซีย5786127
เวียดนาม453143
สิงคโปร์96129150
ในแผนภาพ จะเห็นว่า ประเทศไทยมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ปีพ.ศ. 2554 ในอัตราส่วน 112 เครื่อง ต่อประชากร 100 คน หรือโดยเฉลี่ยมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื่องต่อ 1 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีอัตราส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 78 เครื่องต่อประชากร 100 คน

ประเทศกลุ่มอาเซียนที่มีอัตราส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าไทย อาทิ สิงคโปร์ มาเลเชีย และโดยเฉพาะเวียดนาม ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มาก 143 เครื่องต่อประชากร 100 คนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผู้ใช้เพียง 53 เครื่องต่อประชากร 100 คน และเพิ่มจากปี พ.ศ. 2547 ที่มีผู้ใช้เพียง 4 เครื่องต่อประชากร 100 คน ส่วนประเทศที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่น้อยที่สุดคือประเทศพม่า ใช้ในสัดส่วน 2.6 คน ต่อประชากร 100 คน
ที่มา: International Telecommunication Union (ITU), 2013.