อัตราการรู้หนังสือของประชากร (อายุ15 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95
อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป และ 15-24 ปี ในปี 2552
The chart showing อายุ 15 ปีขึ้นไป series, อายุ 15-24 ปี series.
อายุ 15 ปีขึ้นไปอายุ 15-24 ปี
ไทย9498
ทั่วโลก8489
แอฟริกา6271
อาหรับ7388
เอเชียและ
แปซิฟิก
8593
ละตินอเมริกา
และแคริเบียน
9197
ยุโรปตะวันออก9899
ยุโรปตะวันตก
และอเมริกาใต้
99100
ที่มา: Global Education Digest 2011, UIS.