ร้อยละของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ. เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 90
ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) จำแนกตามภาค
 ก่อนประถมศึกษาประถม-มัธยม
ภาค ผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่าน
ทั่วประเทศจำนวน25,0515,32327,4775,699
 ร้อยละ82.4817.5282.8217.18
กรุงเทพฯจำนวน9707991059
 ร้อยละ92.477.5393.916.09
กลางจำนวน5,5481,0895,8251,274
 ร้อยละ83.5916.4182.0517.95
เหนือจำนวน5,1491,5255,7881,544
 ร้อยละ77.1522.8578.9421.06
ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน10,7251,95611,9192,127
 ร้อยละ84.5815.4284.8615.14
ใต้จำนวน2,6596743,035695
 ร้อยละ79.7820.2281.3718.63
ที่มา: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) จำแนกตามภาค
The chart showing ทั่วประเทศ series, กรุงเทพฯ series, กลาง series, เหนือ series, ตะวันออกเฉียงเหนือ series, ใต้ series.
ทั่วประเทศกรุงเทพฯกลางเหนือตะวันออกเฉียงเหนือใต้
ก่อนประถมศึกษา829284778580
ประถม-มัธยม839482798581
ที่มา: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ร้อยละของสถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) จำแนกตามภาค
ภาค ไม่ตัดสินไม่ผ่านรอพินิจผ่านรวม
ทั่วประเทศจำนวน2612136629812
 ร้อยละ3.214.94.4377.46100
กรุงเทพฯจำนวน2211075108
 ร้อยละ1.8519.449.2669.44100
กลางจำนวน7378170222
 ร้อยละ3.1516.673.676.58100
เหนือจำนวน7111110129
 ร้อยละ5.438.530.7885.27100
ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน8306182226
 ร้อยละ3.5413.272.6580.53100
ใต้จำนวน2221192127
 ร้อยละ1.5717.328.6672.44100
ที่มา: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ร้อยละของสถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553) จำแนกตามภาค
The chart showing ผ่าน series.
ผ่าน
ทั่วประเทศ77
กรุงเทพฯ69
กลาง77
เหนือ85
ตะวันออกเฉียงเหนือ81
ใต้72
ที่มา: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) จำแนกตามภาค
ภาค ไม่ตัดสินไม่ผ่านรอพินิจผ่านรวม
ทั่วประเทศจำนวน805631729896
 ร้อยละ8.936.253.4681.36100
กรุงเทพฯจำนวน631313208297
 ร้อยละ21.214.384.3870.03100
กลางจำนวน5188170201
 ร้อยละ2.498.963.9884.58100
เหนือจำนวน-116115132
 ร้อยละ-8.334.5587.12100
ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน962145162
 ร้อยละ5.563.71.2389.51100
ใต้จำนวน38291104
 ร้อยละ2.887.691.9287.5100
ที่มา: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553) จำแนกตามภาค
The chart showing ผ่าน series.
ผ่าน
ทั่วประเทศ81
กรุงเทพฯ70
กลาง85
เหนือ87
ตะวันออกเฉียงเหนือ90
ใต้88
ที่มา: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)