แผนภาพนักเรียนระดับมัธยมและอุดมศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและประเภทการศึกษา
 แผนภาพนักเรียนระดับมัธยมและอุดมศึกษาในระบบโรงเรียนของไทย จำแนกตามชั้นเรียน และประเภททางการศึกษา
แผนภาพแสดงจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาในระบบโรงเรียนระดับมัธยมและอุดมศึกษา รายชั้นเรียน เปรียบเทียบประเภทสามัญศึกษา อาชีวศึกษา และสาขาวิชาอื่น
ที่มา: สถิติการศึกษาฉบับย่อ 2554 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ