ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพดี/ดีมาก ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น เป็นร้อยละ 70
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
ภาคค่าเฉลี่ยร้อยละของสถานศึกษา
ที่มีระดับคุณภาพดี/ดีมาก
  
ทั่วประเทศ (33,176 แห่ง)2.70 (พอใช้)58.44
กรุงเทพฯ (969 แห่ง)3.10 (ดี)85.35
กลาง (7,099 แห่ง)2.75 (ดี)60.92
เหนือ (7,332 แห่ง)2.61 (พอใช้)50.74
ตะวันออกเฉียงเหนือ (14,046 แห่ง)2.67 (พอใช้)57.14
ใต้ (3,730 แห่ง)2.80 (ดี)66.73
ที่มา: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)