ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพดี/ดีมาก ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นร้อยละ 90
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ภาคระดับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของสถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพดี/ดีมาก
ทั่วประเทศปฐมวัย (30,374 แห่ง)3.00 (ดี)79.84
 ประถม-มัธยม (33,176 แห่ง)2.92 (ดี)75.31
กรุงเทพฯปฐมวัย (1,049 แห่ง)3.32 (ดี)93.52
 ประถม-มัธยม (969 แห่ง)3.28 (ดี)92.98
กลางปฐมวัย (6,637 แห่ง)3.10 (ดี)83.49
 ประถม-มัธยม (7,099 แห่ง)2.99 (ดี)79.81
เหนือปฐมวัย (6,674 แห่ง)2.91 (ดี)75.11
 ประถม-มัธยม (7,501 แห่ง)2.86 (ดี)72.72
ตะวันออกเฉียงเหนือปฐมวัย (12,681 แห่ง)2.95 (ดี)78.89
 ประถม-มัธยม (14,046 แห่ง)2.86 (ดี)75.77
ใต้ปฐมวัย (3,333 แห่ง)3.06 (ดี)81.37
 ประถม-มัธยม (3,730 แห่ง)3.01 (ดี)82.12
ที่มา: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)