เวลาที่คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ใช้ในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน นอกเวลาทำงาน โดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาที
เวลาเฉลี่ยที่คนไทยอายุ 6 ปี ขึ้นไป ใช้ในการอ่านหนังสือต่อวัน ในปี 2551 และปี 2554
อายุเวลาเฉลี่ยต่อวัน (นาที)
 ปี 2551ปี 2554
คนไทยอายุ 6 ปี ขึ้นไป3935
วัยเด็ก (6-14 ปี)3839
วัยเยาวชน (15-24 ปี)4643
วัยทำงาน (25-59 ปี)3731
วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)3942

หมายเหตุ : การอ่านหนังสือ หมายถึง การอ่านหนังสือทุกประเภทนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน รวมทั้งการอ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี ฯลฯ ยกเว้น SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เวลาเฉลี่ยที่คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ใช้ในการอ่านหนังสือต่อวัน ในปี 2554 จำแนกตามภาค
ภาคเวลาเฉลี่ยต่อวัน (นาที)
ทั่วประเทศ35
กรุงเทพมหานคร46
กลาง32
เหนือ31
ตะวันออกเฉียงเหนือ33
ใต้37

หมายเหตุ: การอ่านหนังสือ หมายถึง การอ่านหนังสือทุกประเภทนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน รวมทั้งการอ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี ฯลฯ ยกเว้น SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เวลาเฉลี่ยที่คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ใช้ในการอ่านหนังสือต่อวัน ในปี 2554 จำแนกตามภาค
The chart showing เวลาเฉลี่ยต่อวัน (นาที)  series.
เวลาเฉลี่ยต่อวัน (นาที)
ทั่วประเทศ 35
ตะวันออกเฉียงเหนือ 33
กรุงเทพมหานคร 46
กลาง 32
เหนือ 31
ใต้ 37
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ