จำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
จำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2549-2554
ระดับการศึกษา254925502551255225532554
ไม่เคยได้รับการศึกษา2,3332,2351,8722,0401,874133
ร้อยละการเพิ่ม/ลด -4.2-16.29-8.1-92.9
ประถมศึกษา14,52215,35013,67313,79513,0515,040
ร้อยละการเพิ่ม/ลด 5.7-10.90.9-5.4-61.4
ม.ต้น19,19720,43418,45518,40517,46819,558
ร้อยละการเพิ่ม/ลด 6.4-9.7-0.3-5.112
ม.ปลายหรือสูงกว่า9,52110,0199,8949,3358,92710,220
ร้อยละการเพิ่ม/ลด 5.2-1.2-5.6-4.414.5
อื่นๆ2,6453,0903,0872,7962,73798
ร้อยละการเพิ่ม/ลด 16.8-0.1-9.4-2.1-96.4
รวม48,21851,12846,98146,37144,0573,5049
ร้อยละการเพิ่ม/ลด 6-8.1-1.3-5-20.4
ที่มา: กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม