จำนวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ปี 2550 - 2554
ปี25502551255225532554
จำนวนผู้เข้ารับการบำบัด ที่มีอายุ 17 ปีลงมา8,96115,52919,14921,88824,453
ร้อยละของผู้เข้ารับการบำบัด ที่มีอายุ 17 ปีลงมา12.7813.9813.8314.7912.1
ร้อยละการเพิ่ม/ลด29.9473.323.3114.311.72
ที่มา: ระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด. สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แบบ บสต.๓) หมายเหตุ : นับจำนวน ณ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ปี 2550 - 2554
ปี25502551255225532554
จำนวนผู้เข้ารับการบำบัด ที่มีอายุ 24 ปีลงมา35,65957,78870,33976,45398,533
ร้อยละของผู้เข้ารับการบำบัดที่มีอายุ 24 ปีลงมา50.8652.0450.7951.6748.74
ร้อยละการเพิ่ม/ลด24.5862.0621.728.6928.88
ที่มา: ระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด. สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แบบ บสต.๓) หมายเหตุ : นับจำนวน ณ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของแต่ละปี