ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 11 ปี
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี ในปี 2551-2554 จำแนกตามภาค
The chart showing 2551 series, 2552 series, 2553 series, 2554 series.
2551255225532554
ทั่วประเทศ9999
กรุงเทพมหานคร11111111
กลาง9999
เหนือ8899
ตะวันออกเฉียงเหนือ9999
ใต้9999
ที่มา: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกภูมิภาค
เป้าหมายปี 2558 : 1) ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 11 ปี
The chart showing 2554 series.
2554
ทั่วประเทศ9
กรุงเทพมหานคร11
กลาง9
เหนือ9
ตะวันออกเฉียงเหนือ9
ใต้9
ที่มา: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา