อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นร้อยละ 100
อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2551-2554 จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาอายุ2551255225532554
การศึกษาขั้นพื้นฐาน3-1786.185.386.386.8
การศึกษาภาคบังคับ6-1492.890.589.787.8
   - ระดับก่อนประถมศึกษา*3-591.994.498.1104.3
   - ระดับประถมศึกษา6-1193.889.286.885.7
   - ระดับมัธยมศึกษา12-1776.177.480.480
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12-14 9192.895.792.1
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15-1761.962.966.368.7
   - ประเภทสามัญ 37.939.24244.4
   - ประเภทอาชีวศึกษา 2423.724.224.3
การศึกษาระดับอุดมศึกษา**18-2134.534.736.538.3
   - ต่ำกว่าปริญญาตรี18-1917.717.9    
   - ปริญญาตรี18-2125.625.7    

* รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
** ไม่รวมนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไม่จำกัดรับ การศึกษาเฉพาะทาง และการศึกษาของสงฆ์และคฤหัสถ์ และนักศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนประชากรใช้จากการคาดประมาณประชากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่มา: สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2551 - 2554 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2551-2554 จำแนกตามระดับการศึกษา
The chart showing ก่อนประถมศึกษา series, ประถมศึกษา series, มัธยมต้น series, มัธยมปลายสามัญ series, มัธยมปลายอาชีวศึกษา series, อุดมศึกษา series.
ก่อนประถมศึกษาประถมศึกษามัธยมต้นมัธยมปลายสามัญมัธยมปลายอาชีวศึกษาอุดมศึกษา
2551929491382435
2552948993392435
2553988796422437
25541048692442438
ที่มา: สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2551 - 2554 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา