อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเป็นร้อยละ 100
อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) ของผู้เรียนปี 2550-2554 จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา25502551255225532554
ภาคบังคับ 9 ปี98.5497.996.99998.03
ระดับประถมศึกษา99.1898.8697.7999.6298.99
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น97.4795.9194.8697.6895.57
ที่มา: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา