ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพดี/ดีมากในด้านที่ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นร้อยละ 85
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ระดับการศึกษาร้อยละของสถานศึกษา
ที่มีระดับคุณภาพดี/ดีมาก
ทั่วประเทศปฐมวัย (23,029 แห่ง)79.23
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา (22,507 แห่ง)70.75
ที่มา : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)