เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงฯ
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงฯ ของไทย
กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษา โดยมีนักเรียนมากถึงร้อยละ 91.6 ส่วนกระทรวงอื่นๆจัดการศึกษาโดยมีนักเรียนเพียงร้อยละ 8.4
ประเทศไทยมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาในระบบ ปีการศึกษา 2554 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 12,809,392 คน (ร้อยละ 91.6) สังกัดหน่วยงานอื่น เช่นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น อีกจำนวน 1,178,120 คน จาก แผนภูมิ จะเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบจัดการศึกษามากขึ้นเมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้น กล่าวคือระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาร้อยละ 88.4 และ 89.0 ตามลำดับ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบจัดการศึกษามากขึ้นร้อยละ 90 และ 94.8 ตามลำดับ ในระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเกือบทั้งหมด โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 98.2 โดยเฉพาะระดับสูงกว่าปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบจัดการศึกษาทั้งหมดร้อยละ 100
ที่มา: สถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. 2555 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา