สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา เป็น 50 : 50
สัดส่วนของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา ปี 2550 - 2554
The chart showing อาชีวศึกษา series, สามัญศึกษา  series.
อาชีวศึกษาสามัญศึกษา
25504060
25513961
25523862
25533763
25543565
ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา