ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีงานทำภายในเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มาตรฐานด้านผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ
ระดับร้อยละของสถานศึกษา
ที่มีระดับคุณภาพดี/ดีมาก
อาชีวศึกษา (729 แห่ง)  
- ปวช. ดี73
- ปวส. ดี74.9
อุดมศึกษา (240 แห่ง)ดีมาก82.4
ที่มา: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)