ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้เพิ่มขึ้น
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) ด้านการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มาตรฐานด้านความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ประกอบการต่อผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษาระดับร้อยละของสถานศึกษา
ที่มีระดับคุณภาพดี/ดีมาก
อาชีวศึกษา (729 แห่ง)ดีมาก91.1
อุดมศึกษา (240 แห่ง)ดีมาก93.2
ที่มา : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)