ร้อยละของกำลังแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่จบมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60
ร้อยละของกำลังแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่จบมัธยมศึกษาขึ้นไป ปี 2550-2554 จำแนกตามระดับการศึกษาที่จบ
ปี25502551255225532554
มัธยมศึกษาตอนต้น14.7815.2915.4815.7516.04
มัธยมศึกษาตอนปลาย12.5212.9113.413.8414.09
อุดมศึกษา14.3414.9315.5215.9916.79
รวมมัธยมศึกษาขึ้นไป41.6443.1244.445.5946.92

หมายเหตุ : ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย 4 ไตรมาส จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1-4 พ.ศ. 2550-2554 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ร้อยละของกำลังแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่จบมัธยมศึกษาขึ้นไป ปี 2550-2554
The chart showing รวมมัธยมศึกษาขึ้นไป series.
รวมมัธยมศึกษาขึ้นไป
255042
255143
255244
255346
255447
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ