สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ในปี 2551-2555 จำแนกตามกลุ่มอายุ
The chart showing 2551 series, 2552 series, 2553 series, 2554 series, 2555 series.
25512552255325542555
ทั่วประเทศ1820222427
กรุงเทพมหานคร3638404144
กลาง1819222328
เหนือ1820212325
ตะวันออกเฉียงเหนือ1417192022
ใต้1518202126
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
คนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทุกปี
เป้าหมายปี 2558 : 1) สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50ร้อยละ 50 คนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทุกปี
กลุ่มอายุ / ปี25512552255325542555
6 – 14 ปี23.62935.938.346.5
15 – 24 ปี44.647.35051.954.8
25 – 34 ปี19.321.524.626.629.7
35 – 49 ปี10.311.913.614.317.1
50 ปีขึ้นไป3.444.25.56.2
รวมอายุ 6 ปีขึ้นไป18.220.122.423.726.5
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ