ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาที่ได้เรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
ร้อยละของประชากรอายุ 6-24 ปี ที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนและหาความรู้เพิ่มขึ้น ปี 2550-2553
ปึ2550255125522553
คอมพิวเตอร์91.889.888.887.5
อินเทอร์เน็ต84.782.681.887.5
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ