จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 14 คนต่อประชากร 10,000 คน
ตารางจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบเท่าเต็มเวลา ต่อประชากร 1,000 คน ปี 2552 และ 2553
ประเทศ ปี25522553
ไต้หวัน8.529.1
สิงคโปร์7.27.29
ญี่ปุ่น6.916.89
เกาหลี6.066.78
ฮ่องกง3.323.43
ไทย0.860.86
มาเลเซีย0.550.78
อินเดีย0.350.35
ฟิลิปปินส์0.190.19
อินโดนีเซียn.a.0.18
ที่มา: : IMD (International Institute for Management Development)
จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
หน่วยดำเนินการ 25502552
รัฐบาล22,21562,641
อุดมศึกษา36,63931,920
รัฐวิสาหกิจ1,0281,071
บริษัทเอกชน12,90211,764
เอกชนไม่ค้ากำไร714168
รวมทั้งหมด73,498107,564
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบเท่าเต็มเวลา ต่อประชากร 1,000 คน ปี 2552 และ 2553
The chart showing 2552 series, 2553 series.
25522553
ไต้หวัน99
สิงคโปร์77
ญี่ปุ่น77
เกาหลี67
ฮ่องกง33
ไทย11
มาเลเซีย11
อินเดีย00
ฟิลิปปินส์00
ที่มา: IMD (International Institute for Management Development)