งบประมาณด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา ปี 2550 และ 2552 (หน่วยเป็นล้านบาท)
หน่วยดำเนินการ25502552
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา18,225.2521,493.50
- งบประมาณแผ่นดิน8,220.5711,947.26
- อื่นๆ10,004.689,546.23
   ภาคเอกชน8,210.328,134.82
   ภาคอุดมศึกษา1,272.70319.46
   ภาครัฐบาล189.71236.12
   ภาครัฐวิสาหกิจ274.92218.89
   ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร57.0371.89
   ต่างประเทศ0130.16
   ไม่ระบุแหล่งทุน0434.89
ร้อยละของค่าใช้จ่ายฯ ต่อ GDP0.210.26
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาต่อร้อยละของ GDP ปี 2552 และ 2553
ประเทศ ปี25522553
ญี่ปุ่น3.453.36
เกาหลี3.363.74
ไต้หวัน2.942.9
สิงคโปร์2.272.09
มาเลเซีย0.840.79
อินเดีย0.80.85
ฮ่องกง0.790.76
ไทย0.240.24
กัมพูชาn.a.0.16
ฟิลิปปินส์0.10.1
อินโดนีเซีย0.050.03

หมายเหตุ คะแนนเต็ม 120 คะแนน

ที่มา: IMD (International Institute for Management Development)