จำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรของไทยเพิ่มขึ้น
จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนโดยคนไทย/บริษัทไทย ปี 2550 - 2555
ปีสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
2550663852
2551781638
2552768451
2553889634
2554726860
25551,211812
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา