ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ปี 2552-2555
ชั้น2552255325542555
ป.632213837
ม.323163029
ม.624192222
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
คะแนนเฉลี่ยด้านภาษาอังกฤษของประเทศไทย จากการทดสอบ TOEFL iBT® ปี 2550-2554
ปี25502551255225532554
คะแนนเฉลี่ย7272747575

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 120 คะแนน
แหล่งที่มา : ETS (Educational Testing Service)