เปรียบเทียบระบบการศึกษานานาชาติ-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปรียบเทียบระบบการศึกษานานาชาติ - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเทศไทยใช้เวลาเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี เช่นเดียวกับเกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย สวีเดน และสหรัฐอเมริกา
ระบบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ในแผนภาพ จะแสดงอายุเริ่มต้นในการเข้าเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา และจำนวนปีที่เรียนในแต่ละระดับการศึกษา โดยในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากไม่นับรวมการศึกษาปฐมวัย หรือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา พบว่า ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10-13 ปี ประเทศไทยใช้เวลาเรียน 12 ปี เช่นเดียวกับเกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย สวีเดน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ฟิลิปปินส์ใช้เวลาน้อยที่สุด 10 ปี จีน พม่า และลาว 11 ปี ส่วนมาเลเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ใช้เวลามากกว่าไทยคือ 13 ปี
เมื่อจำแนกแต่ละระดับการศึกษา พบว่า
     ระดับก่อนประถมศึกษา เป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กเพื่อเข้าเรียนระดับต่อไป ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ รับเด็กแรกเริ่มเข้าเรียนอายุ 3, 4 หรือ 5 ปี ระยะเวลาเรียน 1-4 ปี ประเทศไทยใช้เวลา 3 ปี เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ประเทศที่ใช้เวลาเตรียมความพร้อมน้อยเพียง 1 ปี ได้แก่ ออสเตรเลีย เกาหลี และฟิลิปปินส์ ส่วนมาเลเชีย อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร ใช้เวลาเตรียมความพร้อม 2 ปี ในขณะที่เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และสวีเดน ใช้เวลานานถึง 4 ปี
    ระดับประถมศึกษา ระยะเวลาเรียนในระดับประถมศึกษาอยู่ระหว่าง 4-7 ปี ประเทศส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศไทยใช้เวลาเรียน 6 ปี เช่นเดียวกับเกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็นต้น เยอรมนีใช้เวลาน้อยเพียง 4 ปี จีน เวียดนาม พม่า ลาว และฝรั่งเศส ใช้เวลา 5 ปี ส่วนออสเตรเลียใช้เวลานานถึง 7 ปี
     ระดับมัธยมศึกษา อายุการเข้าเรียนระดับนี้อยู่ในช่วง 10-13 ปี ใช้ระยะเวลาเรียนแตกต่างกัน 4-7 ปี แบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น 2-6 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 1-4 ปี แต่ประเทศต่างๆส่วนมากจะรับเด็กอายุ 12 ปีและใช้เวลาเรียน 6 ปี แบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี ประเทศที่ใช้ระบบการเรียนระดับมัธยมศึกษา 6 ปีเช่นเดียวกับประเทศไทย ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ประเทศที่ใช้เวลาเรียนในระดับนี้น้อยมาก ได้แก่ สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ใช้เวลาเพียง 4 ปี โดยสิงคโปร์ใช้เวลาเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี ส่วนฟิลิปปินส์ใช้เวลาเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงปีเดียว ในขณะที่ประเทศที่ใช้เวลาเรียนมากถึง 7 ปี ได้แก่ มาเลเซีย บรูไน อินเดีย เวียดนาม นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ส่วนเยอรมนีใช้เวลามากที่สุดถึง 9 ปี
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS.