จำนวนนักเรียนในระบบโรงเรียนของประเทศไทย
จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่อยู่และไม่อยู่ในระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 - 2556
จำนวนนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับการศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึง 2556 ยกเว้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่แตกต่าง และระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 นักเรียน/นักศึกษาอายุ 3-21 ปี มีจำนวน 12.9 ล้านคน ลดลงจากปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 2 หรือประมาณ 0.3 ล้านคน ในระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (อายุ 6-14 ปี) มีจำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 นักเรียน/นักศึกษาอายุ 3-21 ปี มีจำนวน 12.9 ล้านคน ลดลงจากปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 2 หรือประมาณ 0.3 ล้านคน ในระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (อายุ 6-14 ปี) มีจำนวนนักเรียน/นักศึกษา 7.3 ล้านคน ลดลงจากปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 6 หรือประมาณ 0.5 ล้านคน และในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (อายุ 6-17 ปี) มีจำนวนนักเรียน/นักศึกษา 9.4 ล้านคน ลดลงจากปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 5 หรือประมาณ 0.5 ล้านคน โดยสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับการศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึง 2556 ยกเว้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เปลี่ยนแปลงไม่มาก และจำนวนนักเรียน/นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 20 หรือประมาณ 0.3 ล้านคน


หมายเหตุ: ข้อมูลนักเรียนก่อนประถมศึกษาไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อมูลนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่รวมนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่จำกัดรับและนักศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี และนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุป ณ 18 ตุลาคม 2556

ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุป ณ 18 ตุลาคม 2556
จำนวนประชากร และนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2555
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี เด็กอายุ 6-14 ปี ปีการศึกษา 2555 มีโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ร้อยละ 96 หรือประมาณ 7.4 ล้านคน

โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 นักเรียน/นักศึกษาอายุ 3-21 ปี มีโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนร้อยละ 79.6 หรือประมาณ 13.1 ล้านคน จากทั้งหมด 16.5 ล้านคน ที่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2553 ประมาณร้อยละ 0.6 โดยในระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (อายุ 6-14 ปี) ปีการศึกษา 2555 มีโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนร้อยละ 96 หรือประมาณ 7.4 ล้านคน จากทั้งหมด 7.7 คน ลดจากปีการศึกษา 2553 ประมาณร้อยละ 1.5 และในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (อายุ 6-17 ปี) ปีการศึกษา 2555 นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนร้อยละ 91 หรือประมาณ 9.5 ล้านคน จากทั้งหมด 10.3 ล้านคน ลดลงจากปีการศึกษา 2553 ประมาณร้อยละ 1 โดยที่อัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 1 : 18 ส่วนระดับอุดมศึกษาอยู่ที่ 1 : 27


หมายเหตุ:
1. ข้อมูลประชากรใช้จากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
2. นักเรียนอายุ 3-5 ปีไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียน/นักศึกษา อายุ 18-21 ปี ไม่รวมนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่จำกัดรับนักศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี และนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
3. จำนวนครูการศึกษา 3-17 ปี ไม่รวมครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีทั้งหมด 55,356 คน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ