อัตราคงอยู่ต่อชั้นในระดับการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย
แผนภาพ อัตราการคงอยู่ต่อรุ่น จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555
อัตราการคงอยู่ต่อรุ่น ปีการศึกษา 2555 ลดลงจากปีการศึกษา 2553 ทุกระดับการศึกษา
The chart showing 2553 series, 2554 series, 2555 series.
255325542555
ประถมศึกษา
(ป.6/ป.1)
969494
มัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.3/ม.1)
939391
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6+ปวช.3/ม.1+ปวช.1)
858484
ม.ปลาย ประเภทสามัญศึกษา
(ม.6/ม.4)
898887
ม.ปลาย ประเภทอาชีวศึกษา
(ปวช.3/ปวช.1)
807879
อัตราการคงอยู่ต่อรุ่น ปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่ต่อรุ่นจากการเข้ารับการศึกษาในแต่ระดับการศึกษา โดยการศึกษาระดับประถมศึกษาที่เริ่มเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ ป.1 ปีการศึกษา 2550 ถึง ป.6 ปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่ต่อรุ่นร้อยละ 93.5 ลดลงจากปีการศึกษา 2553 ประมาณร้อยละ 2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เริ่มเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ ม.1 ปีการศึกษา 2553 ถึง ม.3 ปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่ต่อรุ่นร้อยละ 91.0 ลดลงจากปีการศึกษา 2553 ประมาณร้อยละ 2 และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เริ่มเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ ม.4/ปวช.1 ปีการศึกษา 2553 ถึง ม.6/ปวช.3 ปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่ต่อรุ่นร้อยละ 83.8 ลดลงจากปีการศึกษา 2553 ประมาณร้อยละ 1.6 โดยอัตราการคงอยู่ต่อรุ่นของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา
แผนภาพ อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.1 รุ่นปีการศึกษา 2544 เรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555
การเลื่อนชั้นจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปลาย มีการตกหล่นของนักเรียนมากที่สุด ในปีการศึกษา 2555
The chart showing Retention Rate series.
Retention Rate
ป.1 (2544)100
ป.2 (2545)94
ป.3 (2546)93
ป.4 (2547)92
ป.5 (2548)91
ป.6 (2549)91
ม.1 (2550)89
ม.2 (2551)86
ม.3 (2552)81
ม.4/ปวช.1 (2553)72
ม.5/ปวช.2 (2554)61
ม.6/ปวช.3 (2555)61
อัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โดยเริ่มจากการเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2544 ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/ปวช.3) ปีการศึกษา 2555 คงอยู่ร้อยละ 60.7 สูงกว่าปีการศึกษา 2554 ประมาณร้อยละ 1 โดยมีอัตราการคงอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ในปีการศึกษา 2551 ร้อยละ 88.8 และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4/ปวช.1) ในปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 72.4 โดยในช่วงที่มีการเลื่อนชั้นจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปลายมีการตกหล่นของนักเรียนมากที่สุด