ร้อยละของงบประมาณด้านการศึกษาต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมด และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทย
แผนภาพ ร้อยละของงบประมาณด้านการศึกษา ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และงบประมาณรายจ่ายทั้งจ่ายทั้งหมด ปีงบประมาณ 2549 – 2557
ร้อยละของงบประมาณด้านการศึกษา ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ปี 2557 น้อยกว่าปี 2556
The chart showing % งบๆ ด้านการศึกษาต่องบๆ ของประเทศ series, % งบๆ ด้านการศึกษาต่อ GDP series.
% งบๆ ด้านการศึกษาต่องบๆ ของประเทศ% งบๆ ด้านการศึกษาต่อ GDP
2549224
2550234
2551224
2552225
2553224
2554204
2555194
2556214
2557214
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 – 2557 มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกับจำนวนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด โดยที่ร้อยละของงบประมาณด้านการศึกษาต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมด มากที่สุดในปี 2550 และในปี 2557ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่ร้อยละของงบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มากที่สุดในปี 2552 และในปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 เช่นเดียวกัน