เปรียบเทียบช่วงเวลาการจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับนานาชาติ
เปรียบเทียบช่วงเวลาการจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับนานาชาติ
เปรียบเทียบช่วงเวลาการจัดการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2553 : ประเทศไทยจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เช่นเดียวกับประเทศ สิงคโปร์ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
The chart showing ประถมศึกษา series, มัธยมศึกษาตอนต้น series, มัธยมศึกษาตอนปลาย series.
ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พม่า559
มาเลเซีย6611
ฟิลิปปินส์6611
เวียดนาม6914
บรูไน6914
ลาว6914
จีน6914
อินเดีย6914
ไทย6914
สิงคโปร์6914
อินโดนิเซีย7915
เกาหลี61015
ญี่ปุ่น61015
ออสเตรเลีย51115
นิวซีแลนด์51216
การจัดการศึกษาภาคบังคับแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย UIS พบว่า ร้อยละ 80 ของประเทศต่างๆทั่วโลกจัดการศึกษาให้มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวน 9 ปี หรือถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน เช่น สิงคโปร์ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ส่วนประเทศซึ่งกำหนดการศึกษาภาคบังคับถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมัธยมศึกษาตอนปลายบางส่วน มักเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม เยอรมนี สหราชอาณาจักร และนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยประเทศเบลเยี่ยม และเยอรมันจัดการศึกษาภาคบังคับนานที่สุด 13 ปี ในขณะที่ประเทศพม่าจัดการศึกษาภาคบังคับ สั้นที่สุดเพียง 5 ปี นอกนั้นได้แก่มาเลเชีย และฟิลิปปินส์ 6 ปีเท่ากัน
ที่มา: Global Education Digest 2012. UIS.