ความเสมอภาคระหว่างเพศ
ดัชนีความเสมอภาคหญิงชาย
ดัชนีความเสมอภาคหญิงชาย (GPI) จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555 การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ จำนวนนักเรียน/นักศึกษาเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ยกเว้นประเภทอาชีวศึกษา
The chart showing GPI series.
GPI
ก่อนประถมศึกษา 1
ประถมศึกษา 1
มัธยมศึกษาตอนต้น1
มัธยมศึกษาตอนปลาย1
สามัญศึกษา2
อาชีวศึกษา1
อุดมศึกษา1
ดัชนีความเสมอภาคหญิงชาย (GPI) ปีการศึกษา 2555 ในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาเท่ากัน คือ 0.94 โดยมีนักเรียนผู้ชายมากกว่านักเรียนผู้หญิงเล็กน้อย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเสมอภาคทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาเท่ากับ 1.16 และ 1.33 ตามลำดับ นั่นคือจำนวนนักเรียน/นักศึกษาเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
Global Education Digest 2012, UIS.
ดัชนีความเสมอภาคหญิงชาย (GPI) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานานาชาติ
ในระดับประถมศึกษาโอกาสในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาของเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย แต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพศหญิงเข้าเรียนมากกว่าเพศชาย งเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย แต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพศหญิงเข้าเรียนมากกว่าเพศชาย
The chart showing ประถมศึกษา series, มัธยมศึกษา series.
ประถมศึกษามัธยมศึกษา
ไทย11
มาเลเซีย01
ฟิลิปปินส์11
อินโดนีเซีย11
บรูไน11
กัมพูชา11
ลาว11
พม่า11
เวียดนาม11
จีน11
เกาหลี11
ญี่ปุ่น11
อินเดีย11
ออสเตรเลีย11
นิวซีแลนด์11
โลก11
เอเชียกลาง 11
เอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก
11
เอเชียตะวันตก
และเอเชียใต้
11
ตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Parity Index หรือ GPI) อาจจะนำมาใช้กับตัวชี้วัดการศึกษาประเทศต่างๆได้ เพื่อที่จะประเมินความแตกต่างทางเพศ ค่า GPI สำหรับอัตราการเข้าเรียนทั้งหมด ใช้วิธีง่ายๆ คืออัตราการเข้าเรียนของเพศหญิงหารด้วยอัตราการเข้าเรียนของเพศชาย ค่าที่ต่ำกว่า 1 แสดงว่า โอกาสการเข้าเรียนของเพศชายดีกว่าเพศหญิง ค่าที่เข้าใกล้ 1 หมายความว่ามีความเสมอภาคในการเข้าเรียนหรือใกล้เคียง ความแตกต่างที่เพศหญิงมีโอกาสมากกว่าจะชี้ให้เห็นโดยค่านั้นจะมากกว่า 1 เป็นที่ยอมรับกันว่าความเสมอภาคทางเพศจะบรรลุเป้าหมาย เมื่อค่า GPI อยู่ระหว่าง 0.95-1.05 ระดับประถมศึกษา ค่าเฉลี่ยความเสมอภาคระหว่างเพศทั่วโลกอยู่ที่ 0.97 แสดงว่ามีความเสมอภาคในการเข้าเรียน ประเทศต่างๆส่วนใหญ่ที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้มีความเสมอภาคระหว่างเพศเช่นกัน สำหรับประเทศไทยปีพ.ศ. 2553 ความเสมอภาคทางการศึกษาระหว่างเพศ ระดับประถมศึกษาอยู่ที่ 0.99 จัดอยู่ในระดับปกติ ซึ่งแสดงว่าโอกาสการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาของเพศชายมีมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย แต่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ของ UPE (Universal Primary Education) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าเฉลี่ยความเสมอภาคระหว่างเพศทั่วโลกอยู่ที่ 0.97 แสดงว่ามีความเสมอภาคในการเข้าเรียนเช่นเดียวกัน ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่มีค่าความเสมอภาคระหว่างเพศอยู่ในเกณฑ์ โดยประเทศไทยตัวชี้วัดความเสมอภาคทางการศึกษาระหว่างเพศ มีค่าเป็น 1.08 แสดงว่าเพศหญิงเข้าเรียนมากกว่าเพศชาย จากประเทศที่นำเสนอมีประเทศมาเลเชีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า และอินเดียที่ค่าความเสมอภาคระหว่างเพศอยู่นอกเกณฑ์ โดยมาเลเชีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีเพศหญิงเข้าเรียนมากกว่าเพศชายเล็กน้อย ส่วนประเทศที่เพศชายมีโอกาสการเข้าเรียนมากกว่าเพศหญิง คืออินเดีย กัมพูชา และลาว
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS.
ดัชนีความเสมอภาคหญิงชาย (GPI) ระดับอุดมศึกษานานาชาติ
ประเทศไทยมีเพศหญิงเข้าเรียนมากกว่าเพศชายมากในระดับอุดมศึกษา ค่า GPI=1.31
The chart showing อุดมศึกษา series.
อุดมศึกษา
ไทย1
มาเลเซีย1
ฟิลิปปินส์1
อินโดนีเซีย1
พม่า1
บรูไน2
กัมพูชา1
ลาว1
เวียดนาม1
จีน1
เกาหลี1
ญี่ปุ่น1
อินเดีย1
ออสเตรเลีย1
นิวซีแลนด์1
โลก1
เอเชียกลาง1
เอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก
1
เอเชียตะวันตก
และเอเชียใต้
1
ความแตกต่างระหว่างเพศเห็นได้ชัดมากขึ้นในระดับอุดมศึกษา ซึ่งค่าเฉลี่ยทั่วโลก GPI =1.08 แสดงว่าเพศหญิงเข้าเรียนระดับอุดมศึกษามากกว่าเพศชาย มีเพียง 2 ภูมิภาคที่เพศชายเข้าเรียนระดับอุดมศึกษามากกว่าเพศหญิง คือเอเชียตะวันตกและเอเชียใต้ (GPI =0.76) และแอฟริกา (GPI =0.62) เมื่อพิจารณารายประเทศ พบว่า ประเทศที่เพศหญิงเข้าเรียนมากกว่าเพศชาย ได้แก่ บรูไน (GPI=1.79) นิวซีแลนด์ (GPI=1.46) และประเทศไทย (GPI=1.31) ซึ่งใกล้เคียงมาเลเชีย (GPI=1.29) พม่า (GPI=1.37) และออสเตรเลีย (GPI=1.35) ส่วนประเทศที่เพศชายเข้าเรียนมากกว่าเพศหญิง มากที่สุดในกลุ่มประเทศที่นำเสนอ คือ กัมพูชา (GPI=0.53) นอกจากนั้นยังมีเกาหลี(GPI=0.72) อินเดีย(GPI=0.73) และลาว (GPI=0.77)
ที่มา : รายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา