การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
สัดส่วนนักเรียน นักศึกษารัฐและเอกชนของประเทศไทย
สถาบันการศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษามากที่สุด
The chart showing รัฐ series, เอกชน series.
รัฐเอกชน
ก่อนประถมศึกษา7723
ประถมศึกษา7921
มัธยมศึกษาตอนต้น8614
มัธยมศึกษาตอนปลาย8020
อุดมศึกษา8317
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมสถาบันการศึกษาเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร้อยละ 19.2 เพิ่มจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 0.6 โดยมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษามากที่สุดถึงร้อยละ 22.9 รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษาร้อยละ 20.56 และน้อยที่สุดเป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 13.8
สัดส่วนนักเรียนรัฐและเอกชนนานาชาติ ระดับประถมศึกษา
เอกชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในไทยเพียงร้อยละ 18.9 แต่ก็สูงกว่าหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน
The chart showing รัฐ series, เอกชนที่รัฐสนับสนุน series, เอกชนอิสระ series.
รัฐเอกชนที่รัฐสนับสนุนเอกชนอิสระ
ไทย81190
มาเลเซีย9901
ฟิลิปปินส์9208
อินโดนีเซีย83017
จีน9550
เกาหลี9901
ญี่ปุ่น9901
ออสเตรเลีย69310
นิวซีแลนด์88102
ฝรั่งเศส85141
ฟินแลนด์9920
เยอรมนี9640
สวีเดน9280
สหราชอาณาจักร9505
สหรัฐอเมริกา9109
สัดส่วนนักเรียนเปรียบเทียบในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากกว่าโรงเรียนของรัฐ ยูเนสโกแบ่งประเภทโรงเรียนเอกชนเป็น 2 ประเภท คือ โรงเรียนเอกชนที่รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ (Government dependent private) และโรงเรียนเอกชนอิสระที่ไม่รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ (Government independent private)

จากแผนภาพ พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ ประเทศที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษามากที่สุดคือออสเตรเลียร้อยละ 30.9 ส่วนประเทศที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาประมาณร้อยละ 10-20 ได้แก่ ประเทศไทย (ร้อยละ 18.9) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 16.8) ฝรั่งเศส (ร้อยละ 14.8) และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 8.9
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS.
สัดส่วนนักเรียนรัฐและเอกชนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเทศไทยมีนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนร้อยละ 13.1 ในขณะที่อินโดนีเชีย และออสเตรเลียมีนักเรียนเอกชนสูงร้อยละ 36.3 และ 34.5 ตามลำดับ
The chart showing รัฐ series, เอกชนที่รัฐสนับสนุน series, เอกชนอิสระ series.
รัฐเอกชนที่รัฐสนับสนุนเอกชนอิสระ
ไทย87130
มาเลเซีย9703
ฟิลิปปินส์81019
อินโดนีเซีย64036
จีน9280
เกาหลี82180
ญี่ปุ่น9307
ออสเตรเลีย66350
นิวซีแลนด์83125
ฝรั่งเศส78220
ฟินแลนด์9650
เยอรมนี9190
สวีเดน89120
สหราชอาณาจักร79166
สหรัฐอเมริกา9208
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น ประเทศไทยมีนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่รัฐสนับสนุนร้อยละ 13.1 สำหรับประเทศที่เอกชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาค่อนข้างมาก พบในประเทศอินโดนีเซีย นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนอิสระมากถึงร้อยละ 36.3 และออสเตรเลียซึ่งมีนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนที่รัฐสนับสนุนร้อยละ 34.5
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS.
สัดส่วนนักเรียนรัฐและเอกชนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในระดับม.ปลาย ไทยมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร้อยละ 20.5 แต่อินโดนีเซียร้อยละ 49.8 เกาหลี ร้อยละ 45.2 และออสเตรเลีย ร้อยละ 31.5
The chart showing รัฐ series, เอกชนที่รัฐสนับสนุน series, เอกชนอิสระ series.
รัฐเอกชนที่รัฐสนับสนุนเอกชนอิสระ
ไทย80210
มาเลเซีย9703
ฟิลิปปินส์79021
อินโดนีเซีย50050
จีน89110
เกาหลี55450
ญี่ปุ่น69031
ออสเตรเลีย68320
นิวซีแลนด์78175
ฝรั่งเศส68311
ฟินแลนด์84160
เยอรมนี9370
สวีเดน84160
สหราชอาณาจักร54406
สหรัฐอเมริกา9208
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น แต่ประเทศไทยนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนที่รัฐสนับสนุนมากกว่าระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเล็กน้อย กล่าวคือร้อยละ 20.5 ประเทศที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากที่สุดคือ อินโดนีเซีย (ร้อยละ 49.8) รองลงมาคือ เกาหลี (ร้อยละ 45.2) และออสเตรเลีย (ร้อยละ 31.5)

ที่น่าสังเกตคือ สัดส่วนของนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนของเอกชนมีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้น ช่องว่างระหว่างจำนวนนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนกับโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนคิดเป็นร้อยละแล้วจะสูงกว่าร้อยละ 10 หรือมากกว่า ดังเช่นในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี และสหราชอาณาจักร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของภาคเอกชนยังน้อย และที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ มาเลเซีย จีน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS.
สัดส่วนนักเรียนรัฐและเอกชนนานาชาติ ระดับอุดมศึกษา
ประเทศไทยมีนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน เพียงร้อยละ 18.3 แต่เกาหลีสูงมากร้อยละ 80.7 รองลงมาคือญี่ปุ่นร้อยละ 78.6
The chart showing รัฐ series, เอกชนที่รัฐสนับสนุน series, เอกชนอิสระ series.
รัฐเอกชนที่รัฐสนับสนุนเอกชนอิสระ
ไทย82018
มาเลเซีย59041
ฟิลิปปินส์31066
อินโดนีเซีย42058
เกาหลี19081
ญี่ปุ่น21079
ออสเตรเลีย9325
นิวซีแลนด์88111
ฝรั่งเศส80317
ฟินแลนด์81190
สวีเดน9190
สหราชอาณาจักร01000
สหรัฐอเมริกา73028
ประเทศไทยมีนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน เพียงร้อยละ 18.3 เท่านั้นแต่มีหลายๆ ประเทศที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่าภาครัฐ ที่โดดเด่นมากคือเกาหลีมีสัดส่วนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสูงสุด ร้อยละ 80.7 รองลงมาคือ ญี่ปุ่นร้อยละ 78.6 ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ร้อยละ 65.9 และ 58.2 ตามลำดับ ส่วนประเทศที่เอกชนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้อยไม่ถึงร้อยละ 10 เช่น ออสเตรเลีย และสวีเดน เป็นต้น
ที่มา: Global Education Digest 2012, UIS.